VUI VAÂ BUÖÌN

NHÒN LAÅI NÙM 2012 CUÃA THÏÍ THAO VIÏÅT NAM

The Thao & Van Hoa - - THÏÍ THAO TRONG NÛÚÁC - NGUYÏÎN HÖÌNG MINH

Nùm 2012 thïí thao Viïåt Nam (TTVN) coá nhiïìu niïìm vui nhûng cuäng khöng thiïëu nhûäng nöîi buöìn... Hïët nùm röìi, àïí coá niïìm vui vaâ hy voång vaâo tûúng lai ta phaãi hûúáng vaâo nhûäng àiïìu töët laânh trûúác.

nhiïìu cuöåc thi, mön thi àaåt trònh àöå thïí thao thaânh tñch cao: karatedo, vovinam, taekwondo, möåt söë nöåi dung búi, àiïìn kinh, möåt söë trêån boáng röí, cêìu löng. Böå GD&ÀT àaä töí chûác möåt ngaây höåi thïí thao thaânh cöng, möåt caánh àöìng röång lúán àïí ûúm mêìm taâi nùng thïí thao.

Cêìn Thú lêìn àêìu tiïn töí chûác HKPÀ toaân quöëc, lêìn àêìu tiïn giaânh võ trñ thûá 2 toaân àoaân (vûúåt qua thaânh tñch cuãa Haâ Nöåi) vúái 126 HCV, 113 HCB, 125 HCÀ. Àiïìu naây thêåt ngaåc nhiïn! Nhûng khöng coá gò laå vaâ àoá laâ kïët quaã cuãa möåt chiïën lûúåc àêìu tû àuáng àùæn vaâ daâi húi cuãa laänh àaåo, cuãa ngaânh giaáo duåc vaâ ngaânh thïí thao Cêìn Thú. 4.

Herbalife vaâ Manulife. Trong nùm 2012, coá 2 têåp àoaân “life” bùæt tay uãng höå TTVN. Herbalife cam kïët höî trúå dinh dûúäng cho caác VÀV thaânh tñch cao, àöìng haânh vúái caác VÀV Viïåt Nam àïën ASIAD 2014 Incheon vaâ Olympic Rio 2016.

Manulife laâ Têåp àoaân baão hiïím nhên thoå haâng àêìu thïë giúái ra àúâi nùm 1887 taåi Canada. Manulife coá mùåt úã Viïåt Nam tûâ nùm 1999 vaâ vúái saáng kiïën cuãa möåt ngöi sao àiïìn kinh Viïåt Nam - cö Trûúng Hoaâng Myä Linh, cûåu VÀQG mön chaåy 100m - Manulife àaä cuâng Töíng cuåc TDTT kyá kïët chûúng trònh thoaã thuêån húåp taác baão hiïím nhên thoå cho caác VÀV vaâ HLV QG àaä kïët thuác sûå nghiïåp thi àêëu. Thêåt laâ àaáng trên troång: Herbalife lo goáp sûác chùm soác dinh dûúäng cho VÀV àïí giaânh thaânh tñch cao, Manulife lo giaãi quyïët caác nhu cêìu, viïåc laâm cho VÀV, HLV sau thúâi gian cöëng hiïën cho thïí thao. Àoá laâ nhûäng gò töët àeåp cuãa xaä höåi daânh cho TTVN. Höåi nghõ khoa hoåc quöëc tïë “Phaát triïín thïí thao têìm nhòn Olympic”. Nöåi dung têåp trung vaâo caác lônh vûåc quaãn lyá thïí thao, thïí thao chuyïn nghiïåp vaâ àaâo taåo VÀV cêëp cao, y sinh hoåc - têm lyá thïí thao, àaánh giaá sûå chuêín bõ, thaânh cöng vaâ thêët voång cuãa TTVN taåi Olympic London. Caác nhaâ khoa hoåc Viïåt Nam vaâ nhiïìu nûúác khaác àaä tham dûå Höåi nghõ.

Nhiïìu vêën àïì “noáng” vaâ “nguöåi lêu daâi” cuãa TTVN àûúåc phên tñch möí xeã vúái caách nhòn cuãa caác phûúng phaáp khaách quan, khoa hoåc. Höåi nghõ nhû möåt haânh àöång thiïët thûåc àïí thûåc hiïån Nghõ quyïët TW4 vïì phaát triïín khoa hoåc - cöng nghïå úã Viïåt Nam vaâ chiïën lûúåc phaát triïín thïí thao Viïåt Nam àïën nùm 2020. Nhûng àiïìu quan troång hún laâ thuác àêíy khoa hoåc - cöng nghïå phuåc vuå cho TTVN.

Nhûäng nöîi buöìn cuãa TTVN trong nùm 2012

Vui, mûâng, bûác xuác lo lùæng hay buöìn phiïìn laâ caãm xuác cuãa con ngûúâi vaâ lúán hún laâ cuãa möåt cöång àöìng. Vui buöìn, bûác xuác röìi cuäng nguöi ngoai theo thúâi gian, coá àiïìu cêìn xem xeát caác sûå vêåt vaâ hiïån tûúång cuãa thïí thao theo tû duy khoa hoåc, khaách quan vaâ thûåc tïë.

Olympic London 2012 nhû möåt “giêëc mú dang dúã” cuãa TTVN. Giêëc mú coá haânh trònh àeåp nhûng kïët thuác laåi buöìn. Caác baáo caáo cuãa caác nhaâ khoa hoåc taåi Höåi nghõ khoa hoåc quöëc tïë “Phaát triïín thïí thao têìm nhòn Olympic” àaä vaåch roä àiïìu naây.

“Coá nhiïìu tiïën böå vaâ quyïët liïåt trong chuêín bõ Olympic. Àaä coá kïë hoaåch chuêín bõ cho Olympic tûâ àêìu nùm 2011, àaä têåp trung nhûäng VÀV àûúåc lûåa choån laâ xuêët sùæc nhêët cuãa caác nöåi dung Olympic, àaä coá 18 VÀV cuãa 11/13 mön chñnh thûác vûúåt qua voâng loaåi àïí tham dûå Olympic (söë lûúång lúán nhêët tûâ trûúác àïën nay)...

Thïë nhûng, TTVN laåi khöng giaânh àûúåc huy chûúng vò... àaánh giaá lûåc lûúång cuäng nhû cöng taác dûå baáo chûa saát, chûa chuã àöång àïí thûåc hiïån caác biïån phaáp maånh giuáp VÀV giaânh muåc tiïu huy chûúng.

Coá tû tûúãng têåp trung lêëy chuêín laâ chñnh maâ chûa têåp trung chó àaåo lêëy huy chûúng; thiïëu chuã àöång trong chó àaåo vïì chuyïn gia, vïì trang bõ duång cuå, chïë àöå dinh dûúäng, chïë àöå höìi phuåc chùm soác y hoåc, thuöëc böí dûúäng... trong quaá trònh chuêín bõ (Theo tiïën sô Trêìn Àûác Phêën).

Cöng taác chuêín bõ Olympic 2012 coân cêåp rêåp: cêìn thay àöíi quan àiïím àêìu tû cho Olympic, àêìu tû troång àiïím chñnh laâ àêìu tû VÀV troång àiïím, àûâng tröng mong vaâo thaânh tñch Olympic 2016 nïëu khöng coá kïë hoaåch ngay tûâ bêy giúâ (Theo TS Chung Têën Phong).

18 VÀV Viïåt Nam dûå Olympic London laâ söë lûúång kyã luåc cuãa TTVN nhûng nïëu so vúái Thaái Lan 37 - VÀV, Malaysia - 30 VÀV, Indonesia - 22 VÀV vaâ Singapore - 23 VÀV thò chuáng ta cuäng chó àûáng thûá 5 vïì söë lûúång. Àaä àïën luác chuáng ta phaãi thay àöíi chiïën lûúåc àêìu tû nïëu khöng muöën àïí TTVN tuåt hêåu (Theo TS Hoaâng Cöng Dên)....

Ngaânh TDTT chûa quan têm àêìu tû chiïìu sêu cho nghiïn cûáu khoa hoåc huêën luyïån, chûa quan têm àaâo taåo àöåi nguä HLV nhêët laâ HLV caác mön Olympic; chûa choån loåc VÀV têåp trung huêën luyïån theo tiïu chuêín àùåc biïåt... (Theo TS Lï Tuêën Àaåt).

Nhû vêåy laâ quaá roä thûåc traång vaâ nguyïn nhên vò sao TTVN chûa giaânh àûúåc huy chûúng úã Olympic London.

Boáng àaá - nöîi buöìn lúán cuãa ngûúâi hêm möå thïí thao. Cöng luêån bûác xuác, baáo giúái töën quaá nhiïìu giêëy mûåc... ”baäo taáp”, “nùång nïì” vaâ “bi haâi”... Ai cuäng thêëy cêìn phaãi àöíi thay. Möåt lêìn nûäa, töi xin nïu lïn möåt vaâi kïët luêån khi nghiïn cûáu àaánh giaá vïì boáng àaá chuyïn nghiïåp Viïåt Nam cuãa PGS.TS Lûúng Kim Chung taåi Höåi nghõ khoa hoåc “Phaát triïín thïí thao têìm nhòn Olympic”.

Quaãn lyá àiïìu haânh boáng àaá buöng loãng, thiïëu chuyïn nghiïåp, ñt thuyïët phuåc trûúác caác vêën àïì naãy sinh, chûa coá giaãi phaáp khùæc phuåc tiïu cûåc vaâ baåo lûåc trong thi àêëu; söë lûúång ngoaåi binh vaâ nhêåp tõch; thûúãng tiïìn tuyâ tiïån; töí chûác thi àêëu vaâ troång taâi theo kiïíu haânh chñnh.

Trònh àöå vaâ thaânh tñch boáng àaá àónh cao coá tiïën böå nhûng chêåm so vúái sûå tiïën böå cuãa caác nûúác Àöng Nam AÁ; uy tñn, niïìm tin cuãa dû luêån xaä höåi vúái Liïn àoaân sa suát. Diïån maåo boáng àaá chuyïn nghiïåp úã Viïåt Nam chó úã mûác hònh haâi, àöåi boáng vêîn úã mûác chuyïn nghiïåp nûãa vúâi... Coá leä vò vêåy ÀT boáng àaá cuãa ta chûa thïí thaânh cöng. Àêy laâ nöîi buöìn lúán cuãa TTVN vaâ cöång àöìng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.