NUÅ CÛÚÂI TRONG TÊM BAÄO

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ ITALIA - ÀÖÎ HIÏËU Antonio Conte:

2012 laâ möåt nùm kò laå cuãa boáng àaá Italia. Têët caã àïìu àaä nhòn nhêån nïìn boáng àaá naây vúái sûå bi quan roä rïåt vïì chêët lûúång caác trêån àêëu, chêët lûúång sên baäi, söë khaán giaã àïën sên… , nhûng cuöëi cuâng, khi tuyïín YÁ giaânh ngöi AÁ quên EURO 2012 vúái möåt löëi chúi múái, sûå laåc quan bùæt àêìu lan toãa. Àïën luác naây, ngûúâi ta múái thêëy roä nhûäng àiïím saáng maâ trûúác àoá, hoå àaä laäng quïn.

Ngûúâi YÁ goåi 2012 laâ “anno zero” (nùm söë ‘0’) àïí aám chó vïì möåt nùm quaá àöå cho nïìn boáng àaá cuãa hoå. 2007 cuäng laâ “anno zero”, 2011 cuäng laâ “anno zero”, nhûäng nùm baãn lïì, nhûäng nùm chúâ àúåi nhûäng àöíi thay. Nhûng chûa möåt “anno zero” naâo kïët thuác trong nhûäng hy voång àeåp àeä nhû 2012.

Nùm 2008, àöåi tuyïín Italia bõ loaåi búãi Têy Ban Nha trïn chêëm luên lûu, trong möåt giaãi àêëu thêët baåi toaân têåp cuãa Donadoni. Nùm 2010, àöåi Thiïn Thanh cuãa Lippi cuái àêìu rúâi giaãi ngay tûâ voâng baãng duâ àang laâ ÀKVÀ trúã thaânh nhûäng keã ùn maây dô vaâng àaáng thûúng haåi khi vêîn cöë bêëu vñu vaâo thïë hïå nhûäng “öng giaâ” àaä lïn ngöi nùm 2006.

Nùm 2012 àaä múã ra àêìy haâo hûáng vúái maân song maä cuãa Milan vaâ Juve úã Serie A, coá chiïìu hûúáng trúã nïn töìi tïå hún sau khi scandal mua baán àöå Scommessopoli bõ phanh phui ngay khi EURO 2012 chuêín bõ bùæt àêìu. Nhûng röìi tûâ sau khi “Squadra Azzurra” giaânh ngöi AÁ quên giaãi àêëu êëy bùçng möåt löëi chúi hêëp dêîn hún truyïìn thöëng, ngûúâi YÁ bùæt àêìu quay vïì nhaâ mònh vaâ chúåt nhêån ra: nïìn boáng àaá naây khöng chó toaân maâu àen nhû hoå tûúãng.

Hoå bùæt àêìu taåm quïn ài nhûäng ngöi sao àïí tòm thêëy niïìm vui tûâ nhûäng cêåu nhoác El Shaarawy, Destro, Insigne...àang traân ngêåp caác sên coã Italia. Hoå bùæt àêìu thêëy möåt thïë hïå huêën luyïån viïn treã àang dêìn khùèng àõnh àûúåc chöî àûáng, maâ Conte, Allegri, Stramaccioni laâ nhûäng àaåi diïån tiïu biïíu. Hoå àaä nhòn thêëy Juve, möåt thïë lûåc cuä àang trúã laåi, àang trïn àûúâng chinh phaåt chêu Êu vúái noâng cöët laâ nhûäng cêìu thuã ngûúâi Italia trong àöåi... Chûa coá “anno zero” naâo àeåp nhû nùm nay.

Calcio, möåt trûúâng hoåc lúán

Nhûäng nùm thaáng trûúác, Serie A laâ möåt àêëu trûúâng cuãa nhûäng ngöi sao lúán têìm cúä Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Del Piero...,

Cêåu nhoác mang hai doâng maáu Ai Cêåp vaâ Italia trûúãng thaânh vúái töëc àöå khuãng khiïëp trong nùm. Muâa naây, anh àang dêîn àêìu danh saách ghi baân vúái 14 baân thùæng.

Anh laâ àaåi diïån tiïu biïíu nhêët cuãa möåt thïë hïå HLV múái treã vaâ taâi nùng. Conte àûa Juve giaânh Scudetto lêìn àêìu sau Calciopoli, vaâ àang thöëng trõ Serie A cuâng Baâ àêìm giaâ. Piermario Morosini: Chaâng cêìu thuã xêëu söë cuãa Livorno böîng nhiïn guåc xuöëng sên úã phuát 31 trong trêån Pescara-Livorno vaâ khöng bao giúâ dêåy nûäa sau möåt cún àau tim. Möåt khoaãnh khùæc àen töëi, cho thêëy sûå yïëu keám trong cöng taác y tïë úã Calcio. coân Serie B laâ “sên ga” àoán nhûäng “öng giaâ” àaä hïët thúâi tûâ Serie A chuyïín xuöëng.

Nhûng bêy giúâ àaä khaác. Caã Serie B vaâ Serie A, tûâ nhûäng àêëu trûúâng, biïën thaânh nhûäng trûúâng hoåc lúán daânh cho nhûäng cêåu beá baãn àõa taâi nùng, maâ Pescara cuãa Zeman, vúái Insigne, Verratti vaâ Immobile laâ àaåi diïån tiïu biïíu cuãa Serie B; vaâ El Shaarawy, Destro, De Sciglio, Lamela, Jovetic, Paloschi...laâ nhûäng vñ duå àiïín hònh cuãa Serie A.

Giaãi àêëu cao nhêët cuãa boáng àaá Italia giúâ laâ núi cung cêëp nhûäng taâi nùng cho khùæp chêu Êu, vúái Balotelli (Man City), Verratti, Sirigu, Ibra, Silva, Menez, Sissoko (PSG), hay treã hún nûäa vúái Petrucci, Macheda (Man Utd)...Caác trêån àêëu trúã nïn cúãi múã hún (496 baân sau 18 trêån muâa naây) chó ñt hún möîi giaãi Anh (501 baân) trong söë 5 giaãi VÀQG haâng àêìu chêu Êu. Tuöíi trung bònh cuãa caác CLB Serie A, tûâ cao thûá 2 chêu Êu nùm ngoaái ( 27,8- treã hún möîi giaãi VÀQG...àaão Sñp), nùm nay àaä giaãm xuöëng coân 26,78, cho thêëy xu hûúáng treã hoáa cûåc kò maånh meä úã caác CLB.

Khuãng hoaãng kinh tïë coá thïí khiïën caác sên boáng úã Italia ñt khaán giaã hún (21783 khaán giaã/trêån sau 18 trêån muâa naây, so vúái 21921 khaán giaã/trêån muâa trûúác), caác CLB khöng coân àuã lûåc àua tranh àïí mua nhûäng ngöi sao lúán, nhûng buâ laåi, àaä múã ra möåt tûúng lai saáng suãa hún hùèn kiïíu söëng thûåc vêåt vaâ nhûäng cuöåc caách maång nûãa vúâi nhû nhûäng nùm thaáng trûúác.

Thûá boáng àaá têën cöng àeåp röìi seä chaåm àïën traái tim khaán giaã; nhûäng cêåu nhoác röìi seä trúã thaânh nhûäng siïu sao; nhûäng HLV treã röìi seä daây daån kinh nghiïåm nhû nhûäng bêåc tiïìn böëi Capello, Lippi, Trapattoni, Sacchi... ngaây trûúác.

Sûå phaát triïín bïìn vûäng tûâ göëc rïî, dô nhiïn, mêët nhiïìu thúâi gian vaâ hûáng chõu nhiïìu ruãi ro hún hùèn caách duâng àöìng tiïìn “ài tùæt àoán àêìu”. Nhûng buâ laåi, khi caác àöåi boáng àaä thay àöíi (hoùåc buöåc phaãi thay àöíi) tû duy laâm boáng àaá, nïìn boáng àaá naây khöng súám thò muöån, röìi seä coá nhûäng bûúác tiïën theo thúâi gian. Möåt ngaây naâo àoá, khi nïìn kinh tïë trúã nïn saáng suãa hún, caách laâm naây cöång vúái nguöìn tiïìn döìi daâo hún tûâ caác öng chuã, seä àûa Calcio trúã laåi võ thïë xûáng àaáng cuãa noá, thêåm chñ laâ nhû àónh cao nhûäng nùm cuöëi thïë kó XX. Taåi sao khöng? Haäy cûá tin nhû thïë.

Ngöi AÁ quên EURO 2012 laâ vô thanh cuãa calcio trong nùm vûâa qua

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.