VÖ ÀÕCH LIGA VÚÁI THAÂNH TÑCH BÊËT BAÅI?

The Thao & Van Hoa - - NÙM 2012 CUÃA LIONEL MESSI - HOAÂI TRINH

80 nùm trûúác Real tûâng giaânh chûác vö àõch Liga maâ khöng thua möåt trêån naâo. Vaâ sau gêìn möåt thïë kyã, Barca cuãa Tito àang coá cú höåi laâm àûúåc àiïìu tûúng tûå.

Tito

Vilanova àang coá khúãi àêìu coân töët hún so vúái ngûúâi baån Pep Guardiola trong muâa giaãi àêìu tiïn dêîn dùæt Barca. 4 nùm trûúác Guardiola àaä ài vaâo huyïìn thoaåi khi àûa àöåi boáng Catalunya túái “cuá ùn 6” lõch sûã. Tito cuäng àang coá cú höåi taái lêåp kyâ tñch êëy nhûng trûúác mùæt laâ möåt muåc tiïu gêìn hún: vö àõch Liga vaâ khöng thua bêët kyâ möåt trêån naâo.

Cêìn nhúá rùçng úã muâa giaãi phi thûúâng 2008-2009, Barca cuãa Pep vêîn àïí thua 5 trêån taåi Liga. Azulgrana thua ngay úã trêån àêìu tiïn ra quên gùåp Numancia; tiïëp àïën laâ 2 trêån thua liïn tiïëp trûúác Espanyol, Atletico taåi voâng 24, 25; thïm möåt cuá àuáp thêët baåi nûäa trûúác Mallorca vaâ Osasuna úã caác voâng 36, 37 khi Barca àaä chñnh thûác vö àõch. Muâa giaãi 20092010, Barca lêåp kyã luåc giaânh 99 àiïím nhûng vêîn àïí thua 1 trêån. Möåt nùm sau, “Pep Team” vö àõch vúái 2 thêët baåi. Muâa giaãi trûúác Barca àïí thua 3 trêån, trong àoá coá trêån “El Clasico” taåi Camp Nou vaâ àaánh mêët chûác vö àõch vaâo tay Real.

Guardiola laâ möåt phêìn lõch sûã cuãa Barcelona vúái 14 danh hiïåu trong 4 nùm nhûng khöng thïí cuâng àöåi boáng traãi qua möåt muâa giaãi bêët baåi. Nhòn xa hún, Athletic Bilbao huyïìn thoaåi cuãa Telmo Zarra, Barca cuãa Laszi Kubala, Barca cuãa “thaánh” Johan Cruyff, hay caác triïìu àaåi Real Madrid cuãa Di Stefano hoùåc cuãa “àöåi quên kïìn kïìn” (Quinta del Buitre) cuäng chûa tûâng ài vaâo lõch sûã vúái thaânh tñch bêët baåi trong caã muâa giaãi úã Liga.

Lõch sûã Liga ghi nhêån àaä coá 2 àöåi boáng kïët thuác muâa giaãi maâ khöng thua trêån naâo vaâ têët caã àaä úã quaá xa: Athletic Bilbao úã muâa boáng 1929-1930 vaâ sau àoá hai nùm, Real taái lêåp thaânh tñch êëy úã muâa boáng 1932-1933. Sau 80 nùm, Barca cuãa Tito àang coá cú höåi trúã thaânh àöåi boáng bêët baåi thûá ba. Dô nhiïn laâ moåi thûá seä khoá khùn hún búãi 80 nùm trûúác Liga chó coá 18 voâng, trong khi Barca hiïån vêîn coân 21 trêån chûa àêëu. Nhûng khoá khùn êëy cuäng àöìng nghôa vúái viïåc nïëu Barca bêët baåi úã muâa giaãi naây thò kyâ tñch êëy seä vô àaåi hún so vúái thaânh tñch cuãa Bilbao vaâ Real nhûäng nùm àêìu thïë kyã 20.

Barca, Bilbao vaâ Real laâ 3 tïn tuöíi lúán cuãa boáng àaá TBN, Bilbao vaâ Real àaä coá nhûäng muâa giaãi bêët baåi vaâ Barca cêìn phaãi laâm àûúåc möåt àiïìu tûúng tûå. Àoá laâ sûá mïånh lõch sûã cuãa thêìy troâ Vilanova. Nhòn ra sên chúi chêu Êu, àaä coá nhûäng àöåi boáng lúán traãi qua nhûäng muâa giaãi bêët baåi, nhû Milan cuãa Fabio Capello trong muâa giaãi 1991-1992 vúái 22 chiïën thùæng sau 34 trêån (Milan khi êëy àaä coá chuöîi 58 trêån khöng thua keáo daâi tûâ 26/5/1991 túái 21/3/1993). Juventus muâa giaãi trûúác àaä coá 23 chiïën thùæng vaâ 15 trêån hoâa, trúã thaânh CLB Serie A thûá hai bêët baåi caã muâa. Möåt vñ duå khaác laâ Arsenal vúái muâa giaãi “Invincibles” 2003-2004. Möåt CLB Anh khaác laâ Preston North End tûâng giaânh chûác VÀQG nùm 1889 vúái 22 trêån thùæng/22 voâng. ÚÃ BÀN, Porto àaä coá hai muâa giaãi bêët baåi 2010-2011 vaâ 1972-1973.

Muåc tiïu cuãa Barca laâ vö àõch Liga vaâ bêët baåi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.