Hiïånån taåiåi, Guardiola vêînîn nhêëtët

The Thao & Van Hoa - - NÙM 2012 CUÃA LIONEL MESSI -

Muâa 2009-2010 àûúåc ghi nhêån laâ muâa giaãi maâ Barca àïí thua ñt nhêët trong lõch sûã, vúái chó duy nhêët möåt thêët baåi (trûúác Atletico Madrid) sau 38 voâng àêëu. Àoá cuäng laâ muâa boáng Azulgrana thiïët lêåp kyã luåc giaânh 99 àiïím (sau àoá bõ Real phaá). Kyã luåc thua ñt nhêët cuãa Barca trûúác àoá thuöåc vïì muâa giaãi 1984-1985 cuãa HLV Terry Venables, vúái 2 thêët baåi. Ngûúåc laåi, Barca cuãa Louis van Gaal muâa 1997-1998 thua àïën 10 trêån nhûng vêîn vö àõch Liga.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.