KHÖNG NEYMAR, KHÖNG LUÖN “BOM TÊËN”?

HÛÚÁNG ÀÏËN TTCN MUÂA ÀÖNG

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA - NGOÅC HUY

Neymar àaä toã ra rêët thñch thuá vúái boáng àaá Têy Ban Nha, trong khi caã Barca vaâ Real Madrid àïìu theo àuöíi anh. Thïë nhûng, 99% khaã nùng taâi nùng nöíi bêåt nhêët boáng àaá Brazil hiïån nay seä khöng cêåp bïën La Liga ngay trong muâa Àöng. Àöìng thúâi, “bom têën” cuäng rêët khoá nöí ra trong thaáng Giïng. Neymar û? Chúâ ài!

TGÀ Gil Marin vûâa lïn tiïëng xaác nhêån, Atletico Madrid àaä cam kïët àïí Radamel Falcao àûúåc pheáp tûå àõnh àoaåt tûúng lai cuãa mònh. Duâ vêåy, àiïìu àoá chó xaãy ra khi muâa naây kïët thuác. Trong cam kïët êëy, Falcao cuäng phaãi àaáp ûáng nguyïån voång cuãa Atletico: giuáp àöåi boáng thuã àö giaânh veá trúã laåi sên chúi Champios League muâa giaãi túái. Àiïìu àoá cuäng coá nghôa, Real Madrid hay nhûäng öng lúán khaác ngoaâi chêu Êu chûa thïí coá chûä kyá cuãa Falcao trong muâa Àöng.

“Töi haånh phuác vúái Atletico, vaâ khöng noái bêët kyâ àiïìu gò vïì tûúng lai cho àïën hïët muâa giaãi”, Falcao cuäng xaác nhêån chñnh thûác tûúng lai cuãa mònh. Nhû vêåy, nhûäng gò àûúåc chúâ àúåi trïn thõ trûúâng chuyïín nhûúång túái àêy laâ Neymar. Múái àêy, Neymar àaä cöng khai thïí hiïån sûå thñch thuá vúái boáng àaá Têy Ban Nha, núi maâ hai àaåi gia Barca vaâ Real àïìu sùén saâng traãi thaãm àoã àoán anh.

Viïåc Santos chuêín bõ àoán tiïìn àaåo Robinho trúã vïì tûâ Milan cuäng àöìng nghôa, àöåi boáng 3 lêìn vö àõch Copa Libertadores àaä coá kïë hoaåch baán Neymar. Húåp àöìng giûäa Neymar vúái Santos chó coân thúâi haån àïën thaáng 7/2014, khi World Cup 2014 kïët thuác, buöåc àöåi boáng bang Sao Paulo phaãi tiïën haânh chuyïín nhûúång ngöi sao cuãa mònh.

Vêën àïì laâ Neymar chûa coá yá àõnh sang TBN ngay lêåp tûác, duâhaänh diïån trûúác nhûäng àïìnghõ tûâBarcelona vaâ Madrid. Hún nûäa, chñnh Barca vaâ Real cuäng khöng dïî chi ra khoaãn tiïìn lúán mua Neymar ngay trong kyâ chuyïín nhûúång thaáng Giïng. Kïë hoaåch cuãa Barca thûúâng laâ mua möåt ngöi sao trong muâa heâ, vaâ tòm kiïëm nhên töë dûå phoâng úã TTCN muâa Àöng. Vaâi thaáng trûúác, sau 33 triïåu euro cho Jordi Alba vaâ Alex Song, CLB xûá Catalunya seä phaãi tiïët kiïåm hún ngên saách cuãa mònh.

Tûúng tûå, duâ àang gêy thêët voång, nhûng Real rêët khoá têåp trung vaâo Neymar úã thúâi àiïím naây. Trûúác tiïn, Perez hiïíu rùçng nhûäng thûúng vuå muâa Àöng cuãa Real thûúâng thêët baåi nùång nïì, kïí caã khi àoá laâ cêìu thuã coá tïn tuöíi. Thûá hai, vuå Luka Modric vúái 42 triïåu euro laâ thêët baåi lúán, vaâ khöng thïí boã ra khoaãn tiïìn cao hún thïë cho Neymar. Coá leä, Real chó tòm kiïëm möåt nhên töë dûå bõ cho Arbeloa bïn haânh lang phaãi, vaâ têåp trung thanh lyá “haâng thaãi”, nhû Kaka, Carvalho, vaâ thêåm chñ coá thïí caã Coentrao.

Khöng coá “bom têën” vò khuãng hoaãng?

Muâa heâ luön laâ giai àoaån quan troång nhêët àïí tùng cûúâng nhên sûå. Vêåy maâ La Liga chi chûa àïën 150 triïåu euro trong 3 thaáng cuãa kyâ chuyïín nhûúång heâ 2012, thêëp hún rêët nhiïìu so vúái caác giaãi àêëu nhû Anh, Italia vaâ thêåm chñ chó tûúng àûúng vúái PSG. Trong àoá, riïng Barca vaâ Real àaä chiïëm hún 50% töíng chi phñ mua sùæm cuãa giaãi àêëu.

Cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë úã TBN laâ nguyïn nhên chñnh khiïën caác CLB khöng daám chi nhiïìu cho mua sùæm, ngoaâi viïåc ài mûúån vaâ chiïu möå cêìu thuã tûå do. Malaga chó baán chûá khöng mua, trong khi Atletico chó töën 1 triïåu euro. Kinh tïë khuãng hoaãng coân khiïën caác CLB khöng àuã duäng caãm sa thaãi HLV, bêët chêëp thaânh tñch keám coãi. Cuâng kyâ muâa trûúác, 5 HLV mêët viïåc. Bêy giúâ, chó coá hai ngûúâi ra ài, vaâ möåt trong söë àoá bõ sa thaãi (Valencia sa thaãi Pellegrino; trong khi Pochettino thoãa thuêån chêëm dûát húåp àöìng).

Trong böëi caãnh êëy, mua sùæm trúã thaânh möåt thûá xa xó úã TTCN La Liga thaáng Giïng 2013. Luác naây, thêåm chñ Malaga sùæp mêët thïm möåt ngûúâi maâ khöng coá sûå böí sung (Buonanotte sang Palermo). Atletico thûåc hiïån àaâm phaán mua thïm hai hêåu vïå caánh, nhûng àang cên nhùæc kyä vïì chi phñ. Bilbao àònh àaám nhêët khi cöng khai muåc tiïu Monreal (Malaga) vaâ Benat (Betis), vúái töíng chi phñ 20 triïåu euro. Duâ vêåy, Bilbao thûåc hiïån kïë hoaåch thûåc sûå khöng laåi laâ vêën àïì khaác.

Khöng chó gùåp khoá khùn trong mua sùæm, caác àöåi La Liga coân àöëi mùåt vúái cuöåc chaãy maáu cêìu thuã. Coá töíng cöång 83 cêìu thuã chó coân nûãa nùm húåp àöìng. Nghôa laâ hoå àûúåc tûå do lûåa choån CLB múái cho mònh. Nöíi bêåt trong söë naây coá Llorente (Bilbao), Tiago (Atletico), Riki vaâ Marchena (Deportivo), Aouate (Mallorca)...

Trong kyâ chuyïín nhûúång heâ 2012, coá 6 CLB La Liga khöng chi möåt xu naâo àïí tùng cûúâng nhên sûå. Bïn caånh àoá, coá 3 àöåi boáng chó mêët khöng quaá 1 triïåu euro cho chuyïín nhûúång.

Caã 20 àöåi boáng úã La Liga

àïìu coá nhûäng cêìu thuã chó coân

nûãa nùm húåp àöìng. Töíng cöång

laâ 83 ngûúâi. Barca coá Abidal vaâ Muniesa; Real coá Carvalho. Caái tïn nöíi bêåt nhêët laâ Llorente cuãa

Bilbao.

Neymar seä khoá àïën TBN trong thaáng Giïng

Llorente quyïët trung thaânh vúái Bilbao

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.