REAL “CÙÆT CÖÍ” FAN M.U

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA - N.H

cho nhûäng CÀV trung thaânh theo àöåi sang Madrid. Trûúác mùæt, M.U cung cêëp 3 haång veá khaác nhau, àaä bao göìm caã chi phñ trong viïåc di chuyïín. Cuå thïí, chi phñ cho möåt veá thûúâng cuâng vúái hai ngaây úã Madrid laâ 510 euro (419 baãng), veá VIP coá möåt àïm khaách saån laâ 669 euro (549 baãng). Mûác thûá ba laâ 327 euro (269 baãng), chó göìm giaá veá vaâ höî trúå di chuyïín tûâ Manchester sang Madrid.

Caác CÀV M.U coá lyá do àïí phaân naân, khi sên Old Trafford àûa ra mûác veá chó bùçng möåt nûãa. Chûa noái caách phuåc vuå thïë naâo, nhûng roä raâng laâ hai sên khöng mêëy chïnh lïåch vïì chêët lûúång. Thêåm chñ, vúái nhûäng ghïë ngöìi töët úã sên Old Trafford, ngûúâi hêm möå àûúåc úã gêìn nhûäng cêìu thuã mònh yïu thñch hún.

Chi phñ àïí mua möåt veá ngöìi töët trêån lûúåt vïì úã Old Trafford laâ 70 euro, tûúng àûúng giaá thêëp nhêët àûúåc Real cung cêëp. Trûúác àoá, nïëu laâ caác trêån voâng baãng, nhûäng chiïëc veá loaåi naây thêëp hún tûâ 6-12 euro. Bïn caånh àoá, veá VIP maâ M.U chaâo baán cuäng thêëp hún nhiïìu so vúái Real. M.U chûa cöng böë con söë cuå thïí cho trêån lûúåt vïì, nhûng mûác àûa ra tûâ àêìu muâa trïn website cuãa CLB laâ 364 euro (299 baãng).

Nhûäng chiïëc veá VIP úã Old Trafford coá lúåi gò? Chuã nhên nhûäng chiïëc veá naây coá khaã nùng “súâ moá” cêìu thuã; tiïåc coctail; bûäa töëi; àöì uöëng trûúác, trong vaâ sau khi trêån àêëu diïîn ra, hoùåc möåt phêìn quaâ lûu niïåm.

Trong caác trêån àêëu vúái Arsenal, Chelsea, Man City vaâ Liverpool, möåt chöî ngöìi töët úã Old Trafford cuäng chó coá giaá trung bònh 44 euro.

Coá thïí thêëy, caác CLB TBN thûúâng tranh thuã giaãi àêëu chêu luåc àïí moi tiïìn CÀV. Muâa trûúác, Bilbao baán giaá 90 euro cho möåt ghïë töët úãEuropa League. Kïët quaã, caác CÀV Schalke giùng biïíu ngûä: “1 euro cho 1 phuát, boáng àaá chûá naâo phaãi sex phone”.

Fan M.U bõ “cùæt cöí” khi àïën Bernabeu.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.