XÛÁNG ÀAÁNG LAÂ GIAÃI PHAÁP DAÂI HAÅN

DZEKO TOÃA SAÁNG TRÚÃ LAÅI

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - TRÊÌN TROÅNG

Nhûäng tiïìn àaåo vaâ tiïìn vïå cöng trõ giaá haâng chuåc triïåu baãng cuãa Mancini, röët cuöåc, àaä khöng thïí àoå nöíi vúái M.U, chó coá duy nhêët möåt sûå tùng cûúâng àaáng kïí cho haâng cöng muâa naây laâ van Persie. Thêåt vêåy, trong têët caã nhûäng chên suát maâ HLV ngûúâi Italia àang súã hûäu, nïëu nhû coá ai àoá saánh àûúåc vúái Van Persie vïì kyä nùng sùn baân, thò àoá chó coá thïí laâ Dzeko.

Cuöëi muâa trûúác, sûå kïët húåp Aguero-Tevez àaä giuáp Man xanh buâng nöí vaâ giaânh chûác vö àõch, khiïën nhiïìu ngûúâi chúâ àúåi böå àöi naây seä laåi àûúåc Mancini tin tûúãng. Nhûng chêën thûúng cuãa Aguero vaâo àêìu muâa khiïën kïë hoaåch àoá phaãi hoaän laåi. Túái khi noá àûúåc triïín khai thò hiïåu quaã khöng àûúåc nhû mong àúåi. Aguero vaâ Tevez quaá giöëng nhau khi àïìu thñch cêìm boáng, rï dùæt vaâ tòm caách ài boáng qua hêåu vïå àöëi phûúng. Kïët húåp möåt trong hai ngûúâi vúái Dzeko, thïí hònh töët, khöng chiïën gioãi, dûát khoaát vaâ giaãn dõ, múái laâ phûúng aán lêu daâi cho haâng cöng aáo xanh, nhû àaä thïí hiïån úã chiïën thùæng trûúác Norwich.

Phêìn lúán àöåi boáng coi Man City laâ cûãa trïn vaâ thûúâng luâi sêu, khiïën caác cêìu thuã vúái löëi chúi thiïn vïì sûå buâng nöí caá nhên nhû Tevez vaâ Aguero khöng coân nhiïìu cú höåi. Song nhûäng àöåi boáng luâi sêu laåi laâ con möìi ûa thñch cuãa Dzeko. Nhûäng àûúâng chuyïìn daâi, nhûäng quaã taåt tûâ hai caánh vaâ nhûäng pha phaãn cöng àïìu cêìn möåt chên suát biïët caách dûát àiïím goån gheä, trong möåt nhõp àiïåu têën cöng töëc àöå, nhû chên suát ngûúâi Bosnia. Thïí hònh vaâ khaã nùng khöng chiïën cuãa anh caâng khiïën caác haâng thuã thïm chêåt vêåt.

Vúái têët caã nhûäng sai lêìm maâ öng àaä phaåm phaãi vúái Tevez vaâ Balotelli, coá leä àaä túái luác Mancini suy nghô vïì möåt giaãi phaáp daâi haån mang tïn Dzeko.

Dzeko xûáng àaáng coá möåt võ trñ chñnh thûác

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.