0H30, 2/1/2013, SÊN ST. MARYS: SOUTHAMPTON18 – ARSENAL5 (LÛÚÅT ÀI 1-6) “CÚN MÛA” ÀÊÌU NÙM MÚÁI

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE -

Khi Southampton gùåp Arsenal taåi sên St. Marys trong trêån àêìu tiïn cuãa caã hai trong nùm 2013, coá möåt thûá coá thïí chúâ àúåi: baân thùæng, rêët nhiïìu baân thùæng!.

Arsenal

laâ àöåi ghi baân nhiïìu thûá 2 taåi giaãi Ngoaåi haång, vúái 39 baân, chó keám M.U, trong àoá phêìn lúán àïën tûâ caác trêån àêëu “àiïn röì”: thùæng chñnh Southampton 6- 1, hoâa Fulham 3- 3 duâ àaä dêîn trûúác 2- 0 vaâ àûúåc hûúãng 1 quaã penalty úã nhûäng phuát cuöëi cuâng, nhûäng chiïën thùæng 5-2 trûúác Reading vaâ Tottenham. Hay múái àêy nhêët laâ chiïën thùæng 73 trûúác Newcastle. Trong nhûäng trêån àêëu noái trïn, Arsenal vaâ àöëi thuã cuãa hoå nhû múã toang haâng phoâng ngûå, vaâ mùåc sûác têën cöng, bïn naâo ghi àûúåc nhiïìu baân hún thò bïn àoá thùæng.

Haâng thuã cuãa Arsenal duâ múái àïí loåt lûúái 21 baân, chó keám Man City, Chelsea vaâ Stoke City, nhûng thûåc tïë chúi khöng hïì chùæc chùæn. Cûá nhòn caách hoå phoâng ngûå trong 3 baân thua úã trêån àêëu vúái Newcastle thò àuã thêëy. ÖÍn àõnh laâ möåt thûá gò àoá quaá xa xó vúái Arsenal, ngay caã khi àaä thùæng 4 trêån liïn tiïëp àïí loåt vaâo töëp 4. Khöng thïí mú vïì danh hiïåu nïëu thi àêëu phêåp phuâ nhû thïë naây. Hêåu quaã nhaän tiïìn: Arsenal àaä bõ àöåi haång dûúái Bradford àaá bay khoãi Cuáp liïn àoaân, vaâ seä phaãi àöëi mùåt vúái Bayern Munich úã voâng 1/ 8 Champions League. Nïëu khöng cêín thêån, hoå seä coá thïí trùæng tay nùm thûá 8 liïn tiïëp.

Àöëi thuã cuãa hoå, Southampton, cuäng laâ möåt àöåi boáng rêët “ngêy thú”. Trong söë 10 àöåi úã nûãa sau BXH, Southampton ghi nhiïìu baân nhêët, vúái 26 baân - ngang Newcastle, nhûng cuäng àïí thuãng lûúái túái 37 baân, chó keám möîi Aston Villa. Hoå àaä àaánh rúi túái 17 àiïím khi vûún lïn dêîn trûúác. Nhiïìu khaã nùng nhûäng ngûúâi hêm möå seä laåi àûúåc chûáng kiïën möåt trêån àêëu cúãi múã vaâ hêëp dêîn, vúái rêët nhiïìu baân thùæng. Vúái àöåi hònh chêët lûúång hún, Arsenal coá thïí seä thùæng trêån thûá 5 liïn tiïëp àïí “chùæc chên” trong töëp 4.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.