VÊÎN SÙÉN SAÂNG CHÚI "XÖÍ SÖË"?

THÕ TRÛÚNÂG CHUYÏNÍ NHÛÚNÅG MUAÂ ÀÖNG SÙPÆ MÚÃ CÛAÃ

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - ÀÛÁC HUÂNG

Khöng phaãi chiïën lûúåc gia naâo cuäng mùån maâ vúái thõ trûúâng chuyïín nhûúång muâa àöng. Nhûng vúái ngûúâi cêìn, khöng hïì thiïëu nhûäng moán haâng ûng yá. Papiss Cisse, Darren Bent hay Nikica Jelavic laâ caác baãn húåp àöìng muâa àöng thaânh cöng gêìn nhêët.

Muâa àöng nùm ngoaái, trong nhiïåm kyâ ngùæn nguãi vaâ khöng mêëy vui veã cuãa mònh úã Aston Villa, Gerard Houllier vêîn kõp àûa ra möåt quyïët àõnh saáng suöët khi boã ra 18 triïåu baãng àûa Darren Bent vïì tûâ Sunderland. Tiïìn àaåo 28 tuöíi naây àaä coá maân ra mùæt êën tûúång khi ghi baân duy nhêët àem vïì chiïën thùæng trûúác Man City. 9 baân thùæng cuãa anh trong 16 trêån giuáp cho Aston Villa chaåy tröën khoãi nguy cú rúát haång.

Nùm nay, Darren Bent khöng coân àûúåc tên HLV Paul Lambert troång duång. Aston Villa bêy giúâ laåi àang kïì saát khu vûåc nguy hiïím. Theo logic, àöåi chuã sên Villa Park seä àïí cho cêìu thuã naây tòm möåt àöåi boáng khaác, thûúâng laâ àang rúi vaâo thïë àûúâng cuâng nhû QPR hay Fulham. Söë tiïìn thu àûúåc tûâ thûúng vuå naây giuáp Paul Lambert tòm mua chên suát múái vúái ûu tiïn nhùæm vaâo àöåi boáng cuä Norwich.

Nhû thûúâng lïå, caác àöåi boáng úã khu vûåc nguy hiïím seä laâm moåi caách àïí sinh töìn. Nhûng cho àïën luác naây, phêìn lúán àang "nguã àöng". Harry Redknapp àang nêng lïn àùåt xuöëng thûúng vuå Arshavin. Reading thò muöën tiïët kiïåm töëi àa chi phñ vaâ trung thaânh vúái nhûäng con ngûúâi àang coá.

Caác öng lúán: dûãng dûng hay vung tiïìn?

Cuâng thúâi àiïím Bent cêåp bïën Aston Villa, Fernando Torres chñnh thûác gia nhêåp Chelsea vúái giaá 50 triïåu baãng. Àêy laâ ngoaåi lïå hiïëm hoi búãi caác àöåi boáng lúán chûa bao giúâ chi ra caã nuái tiïìn úã muâa àöng, duâ nhu cêìu khöng hïì thiïëu. M.U cêìn möåt tiïìn vïå trung têm vaâ àaä sùn àêìu ngûúâi khöng biïët bao nhiïu lêìn. Nûãa muâa boáng tröi qua, Quyã àoã vêîn ngûå trõ úã ngöi àêìu Premier League. Sir Alex caâng coá lyá do àïí khöng vöåi vaä vúái baâi toaán giûäa sên. Öng sùén saâng duâng caác "bö laäo" Paul Scholes vaâ Ryan Giggs thïm möåt khoaãng thúâi gian nûäa. Kinh nghiïåm vaâ hiïíu biïët àónh cao maâ böå àöi naây coá thïí truyïìn laåi cho caác cêìu thuã treã laâ taâi saãn vö giaá.

Tònh hònh úã Man City laåi khaác xa kònh àõch cuâng thaânh phöë. Àöåi quên cuãa Roberto Mancini àaánh mêët sûå öín àõnh duâ böå khung nhên sûå khöng hïì thay àöíi. Cêu hoãi àûúåc àùåt ra: coá nhêët thiïët Man City phaãi tiïëp tuåc àöët tiïìn trong thaáng Möåt naây hay khöng? Chêët lûúång cêìu thuã úã sên Etihad vêîn rêët hoaân haão, trûâ vêën àïì úã böå àöi James Milner vaâ Joleon Lescott. David Villa, muåc tiïu sùn àuöíi cuãa Man City, vïì lyá thuyïët laâ möåt sûå böí sung khöng töìi cho haâng cöng. Vêën àïì laâ ai seä ra ài àïí nhûúâng chöî cho chên suát cuãa Barcelona? Mancini coá thïí baán Balotelli àïí döìn tiïìn cho Villa. Coá àiïìu, trong böëi caãnh tûúng lai cuãa HLV ngûúâi Italia khöng àûúåc àaãm baão, öng seä phaãi haâi loâng vúái möåt àïën hai baãn húåp àöìng ngùæn haån àïí buâ àùæp thiïåt haåi do CAN 2013 gêy ra.

Nïëu khöng phaãi thaânh Manchester, hy voång vïì möåt thûúng vuå bom têën coá thïí rúi vaâo möåt öng lúán khaác, Chelsea. Giûäa hy voång vaâ thûåc tïë úã Stamford Bridge laåi laâ möåt khoaãng caách àaáng kïí. Trûúác khi nhùæc àïën chuyïån mua sùæm lûåc lûúång, àöåi chuã sên Stamford Bridge cêìn phaãi súám giaãi quyïët tûúng lai cuãa Benitez. Cûåu HLV Liverpool vaâ Inter Milan àang höìi sinh maånh meä cuâng daân cêìu thuã maâ Roberto Di Matteo àïí laåi. Cú höåi àïí öng chuyïín àöíi húåp àöìng tûâ tònh traång taåm quyïìn sang chñnh thûác khöng hïì nhoã. The Blues vêîn coân nguyïn cú höåi bùæt kõp M.U, duâ 11 àiïím khöng hïì laâ möåt khoaãng caách dïî san lêëp.

Quyïët àõnh böí sung thïm nhên sûå cuãa caác àöåi boáng laâ möåt troâ chúi xöí söë. Khöng ñt àöåi vung tiïìn àïí bùçng moåi giaá phaãi truå haång. Söë khaác haâi loâng vúái àöåi nguä hiïån taåi, kïí caã coá phaãi xuöëng haång ài nûäa. Chó coá möåt àiïìu chùæc chùæn: seä khöng mêëy ngûúâi tin rùçng mua sùæm muâa àöng chùèng coá nghôa lyá gò, nhû lúâi cuãa Sir Alex. Nhûäng vñ duå nhû Papiss Cisse hay Jelavic vêîn rêët àaáng àïí múâi chaâo caác àöåi boáng mùåc caã trong 31 ngaây sùæp túái.

Darren Bent laâ möåt trong söë nhûäng thûúng vuå muâa àöng thaânh cöng hiïëm hoi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.