LAMPARD GIAÃI CÛÁU CHELSEA

CHELSEA THÙÆNG NGÛÚÅC EVERTON 2-1

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - T.C

The Blues àaä traãi qua 90 phuát àêìy khoá khùn úã Goodison Park, nhûng hoå àaä ra vïì vúái 3 àiïím quyá giaá nhúâ cöng cuãa möåt ngûúâi tûúãng nhû àaä hïët thúâi: laäo tûúáng Frank Lampard, vúái möåt cuá àuáp.

Chó

thua 1 trong 8 lêìn chaåm traán gêìn nhêët, Everton laâ möåt àöëi thuã tûúng àöëi khoá chõu àöëi vúái Chelsea, vaâ gaáo nûúác laånh maâ hoå döåi vaâo àöåi khaách ngay tûâ phuát thûá 2 laâ möåt minh chûáng. Khi maâ khöng ñt CÀV coân chûa kõp öín àõnh chöî ngöìi thò lûúái cuãa Chelsea àaä rung lïn. Ngay trong àúåt têën cöng àêìu tiïn, boáng àaä àûúåc Baines taåt cho Anichebe àaánh àêìu döåi cöåt doåc bêåt ra, vaâ Pienaar bùng vaâo rêët nhanh àïí àaá böìi tung lûúái Petr Cech.

Baân thùæng tûâ rêët súám êëy caâng khiïën Everton thïm hûáng khúãi. Nïëu nhû may mùæn hún, hoå àaä coá thïí nêng tyã söë lïn 2-0 úã phuát thûá 8 sau khi cuá àaá phaåt trûåc tiïëp cuãa Jelavic àaä khiïën Petr Cech chön chên, nhûng boáng laåi döåi cöåt doåc. Trong phêìn lúán thúâi gian cuãa hiïåp möåt, Everton khöng hùèn aáp àaão vïì thïë trêån, song nhûäng cú höåi cuãa hoå sùæc neát hún hùèn vaâ nïëu khöng coá sûå xuêët sùæc cuãa Cech thò àöåi khaách coá thïí phaãi nhêån thïm baân thua nûäa sau nhûäng pha dûát àiïím cuãa Osman vaâ Jelavic. Traái laåi, Chelsea vêîn coá phêìn bïë tùæc trong viïåc tòm àûúâng vaâo khung thaânh àöëi phûúng, vaâ chó biïët tung nhûäng cuá suát xa cêìu may.

Sau khi ghi baân liïn tiïëp thúâi gian vûâa qua, Torres àûúåc cho laâ àaä tòm laåi baãn nùng sùn baân àñch thûåc, nhûng taåi Goodison Park, tiïìn àaåo ngûúâi Têy Ban Nha laåi gêy thêët voång vúái nhûäng pha xûã lyá thiïëu caãm giaác khiïën cho nhûäng cú höåi cûá lêìn lûúåt tröi qua muäi giaây cuãa anh. Coá khöng dûúái 2 lêìn David Luiz tung nhûäng àûúâng chuyïìn hïët sûác àeåp mùæt xeá toang haâng phoâng ngûå Everton, nhûng Torres laåi loáng ngoáng khöëng chïë hoãng. Cuäng phaãi thûâa nhêån rùçng caác hêåu vïå chuã nhaâ cuäng àaä "chùm soác" tiïìn àaåo ngûúâi TBN khaá kyä caâng.

Nhûng khi maâ nhûäng Mata, Hazard vaâ Torres gêy thêët voång, Chelsea àaä coá möåt ngûúâi huâng khaác: Lampard. Trûúác khi hiïåp möåt kïët thuác, "söë 8" àaä gúä hoâa cho àöåi khaách bùçng möåt pha bêåt cao àaánh àêìu cûåc kyâ hiïím hoác tûâ àûúâng taåt tûâ bïn caánh raái cuãa Ramires. Giûäa hiïåp hai, cuäng chñnh Lampard coá mùåt kõp thúâi trong voâng cêëm àõa sau khi cuá suát cuãa Mata bõ Howard caãn phaá, àïí àaá böìi tung noác lûúái Everton. Vúái cuá àuáp êëy, Lampard àaä nêng söë baân thùæng cuãa anh úã muâa giaãi naây lïn con söë 6. Àoá cuäng laâ lêìn àêìu tiïn sau 13 thaáng, anh ghi àûúåc hún 1 baân thùæng/trêån. Phong àöå êëy khiïën ngûúâi ta liïn tûúãng àïën Lampard thúâi kyâ àónh cao, chûá khöng phaãi möåt laäo tûúáng sùæp 35 tuöíi vaâ chuêín bõ dûúäng giaâ úã MLS.

Vúái maân ngûúåc doâng naây, Chelsea àaä thùæng 4 trêån liïn tiïëp taåi Premier League, vaâ àoâi laåi võ trñ thûá ba, chó sau möåt ngaây àïí Tottenham vûúåt mùåt. Tuy nhiïn, chiïën thùæng trûúác Everton khöng hoaân haão búãi thuã thaânh söë möåt Petr Cech àaä phaãi rúâi sên giûäa trêån vò chêën thûúng. Vêîn chûa roä mûác àöå chêën thûúng cuãa Cech thïë naâo, nhûng nïëu anh phaãi vùæng mùåt úã nhûäng trêån sùæp túái, àoá seä laâ töín thêët rêët lúán vúái thêìy troâ Rafa Benitez.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.