Man City quan têm Shawcross

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - À.HUÂNG

Ryan Shawcross coá thïí chuyïín àïën sên Etihad ngay trong nhûäng ngaây túái, búãi hiïån taåi anh vêîn khöng àöìng yá vúái àïì nghõ gia haån 6 nùm cuãa Stoke. Baãn húåp àöìng cuãa trung vïå 25 tuöíi naây chó coân thúâi haån 18 thaáng. Man City sùén saâng tranh thuã cú höåi naây àïí thu naåp ngûúâi cuä cuãa kònh àõch M.U. Trûúác àoá, Quyã àoã tûâng böåc löå yá àõnh muöën àûa anh trúã laåi Old Trafford khi Sir Alex rúi vaâo cún khuãng hoaãng trêìm troång núi haâng phoâng ngûå.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.