9

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE -

Möåt nùm trûúác, Darren Bent gia nhêåp Aston Villa vaâ ngay lêåp tûác trúã thaânh cûáu tinh cuãa àöåi boáng naây vúái 9 baân thùæng sau 16 trêån. Jelavic, tên binh muâa àöng cuãa Everton, thêåm chñ coân ghi baân àïìu àùån hún vúái 9 baân sau 13 trêån.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.