50

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE -

Torres vêîn laâ ngöi sao àùæt giaá nhêët úã caác kyâ chuyïín nhûúång muâa àöng khi anh chuyïín tûâ Liverpool sang Chelsea höìi thaáng Giïng 2011 vúái giaá 50 triïåu baãng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.