DANI ALVES ÀÛÚÅC GIAÃI OAN TRÛÚÁC THÏÌM NÙM MÚÁI

The Thao & Van Hoa - - MUÖN MAÂU THÏÍ THAO - KHAÁNH ÀAN

anh cûúäi xe sang àïën àoán ngûúâi àeåp toác vaâng coá ngoaåi hònh hao hao nhû Refaeli laâm dû luêån vêîn khöng khoãi hoaâi nghi. Phaãi àïën dõp Giaáng sinh vûâa qua, khi Refaeli giúái thiïåu baån trai múái trong möåt bûäa tiïåc cuâng baån beâ, Alves múái àûúåc giaãi oan.

Tònh múái cuãa siïu mêîu toác vaâng laâ Ezra - möåt doanh nhên treã àang àiïìu haânh cöng ty danh tiïëng chuyïn vïì xuêët vaâ nhêåp khêíu caác mùåt haâng thûåc phêím taåi Israel - chûá khöng phaãi ai àoá liïn quan àïën boáng àaá.

Ngoaâi taâi kinh doanh, Ezra cuäng nöíi tiïëng taåi Israel khi tûâng cùåp keâ vúái nhiïìu chên daâi àònh àaám úã quöëc gia naây. Ezra vaâ Refaeli nhiïìu lêìn bõ bùæt gùåp cuâng nhau túái caác nhaâ haâng vaâ quaán bar taåi Tel Aviv.

Trong möåt buöíi phoãng vêën caách àêy vaâi thaáng, Refaeli têm sûåcö àang tòm kiïëm möåt “ngûúâi àaân öng àñch thûåc cuãa àúâi mònh” àïí tiïën túái möëi quan hïå nghiïm tuác vaâ lêu daâi.

Refaeli àûúåc biïët àïën khi coá thúâi gian daâi heån hoâ vúái taâi tûã Di Caprio. Chia tay vúái chaâng Jack cuãa Titanic, Refaeli heån hoâ vúái doanh nhên David Fisher nhûng möëi quan hïå naây chó keáo daâi vaâi thaáng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.