Chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, trường dân tộc nội trú

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - ATING TOÀN (huyện Đông Giang, Quảng Nam) TT

Hỏi: Xin cho hỏi mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

Trả lời: Điều 7, Quyết định số 61/2006/NĐ-CP, ngày 20/6/2006 về việc quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định như sau:

* Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.