Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - T.T

Hỏi: Xin cho hỏi những đối tượng nào được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo theo quy định?

Trả lời: Điều 2, Quyết định số 139/2002/QĐ-TTG, ngày 15/10/2002 về việc khám chữa bệnh cho người nghèo, quy định như sau: Đối tượng được hưởng gồm: + Người nghèo theo qui định hiện hành về chuẩn hộ nghèo.

+ Nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.

+ Nhân dân các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, nhân dân các dân tộc thiểu số tại 6 tỉnh đặc biệt khó khăn của miền núi phía Bắc theo Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển kinh tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001 - 2005.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.