Chương trình 135 tiếp tục được đầu tư

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - MINH PHÚC

Ngày 29/10/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Văn bản số 258, gửi Chính phủ về “mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các Dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015”.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên đổi tên Dự án “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn” thành “Chương trình 135, bao gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn”.

So với Chương trình 135 giai đoạn II, tuy không còn hợp phần Đào tạo nâng cao năng lực và hợp phần Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật, nhưng tên Chương trình 135 đã được khôi phục, “thương hiệu” đã khẳng định sự thành công đối với sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của đất nước ta trong giai đoạn vừa qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu cắt giảm 1.500 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2013-2015 của các dự án thành phần về truyền thông, giám sát đánh giá và nâng cao năng lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chuyển sang bổ sung cho hai dự án thành phần là Chương trình 135 và 30a.

Chương trình 135 đã làm đổi thay cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai (Lào Cai).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.