Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 27 tại Đà Nẵng

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - Tin, ảnh: VĂN SƠN

Trong hai ngày 27 - 28/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã làm việc tại thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (số 27 - NQ/TW ngày 6/8/2008) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 và các kết quả xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của thành phố trong thời gian qua. Các thành viên dự buổi làm việc đã có những ý kiến bổ sung, phân tích rõ hơn thực trạng, những thành tích đạt được và những hạn chế, khó khăn của thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh những thành tích Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, việc phát triển đội ngũ trí thức thành phố cả về số lượng và chất lượng có những đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc tự kiểm tra, đánh giá, xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 27 theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tuy nhiên, trong báo cáo còn chưa chỉ ra được các hạn chế, khó khăn cụ thể, gắn liền với việc thực hiện các nội dung chính của Nghị quyết và điều kiện đặc thù của địa phương để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc tiếp tục triển khai Nghị quyết trong thời gian tới. Đồng chí Đinh Thế Huynh đã nhấn mạnh một số điểm mà Thành ủy Đà Nẵng cần tiếp tục chú trọng triển khai như: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết bằng những chính sách, cơ chế không chỉ trong đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ trí thức, mà là tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt nhất để đội ngũ trí thức yên tâm cống hiến, phát huy vai trò, khả năng sáng tạo, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng, triển khai các chính sách, cơ chế thu hút, liên kết, sử dụng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, nhất là trí thức Việt Nam ở nước ngoài vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương; phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các địa phương khác, xây dựng những cơ chế quản lý đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của đội ngũ trí thức để tận dụng, phát huy sức sáng tạo, nhiệt tình cống hiến của đội ngũ trí thức; kết hợp việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 27 với việc thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc với Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.