Chính sách dạy nghề đối với học sinh người dân tộc thiểu số nội trú

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - TT

Hỏi: Xin cho hỏi đối tượng, chính sách và hình thức tổ chức dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú như thế nào?

Trả lời: Điều 1, Quyết định số 267/2005/QĐTTg, ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, về việc quy định dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú, quy định như sau: + Đối tượng: - Là học sinh tốt nghiệp các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú và trung học phổ thông dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được cử tuyển học nghề nội trú, trong đó ưu tiên con em các dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn. + Hình thức tổ chức học nghề: - Học nghề nội trú tại các cơ sở dạy nghề công lập có đủ điều kiện dạy nghề nội trú được áp dụng cho những nghề với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên. + Chính sách: - Học sinh học nghề thuộc đối tượng nêu trên, trong thời gian học nghề, được hưởng học bổng, trợ cấp xã hội và các chính sách khác như học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú.

- Những học sinh học nghề thuộc đối tượng đã nêu ở trên không có điều kiện học nghề nội trú tại các cơ sở dạy nghề công lập, thì được học nghề theo chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn quy định tại Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các cơ sở dạy nghề thực hiện dạy nghề cho đối tượng học sinh dân tộc thiểu số nội trú được cấp kinh phí thực hiện chính sách nội trú và kinh phí dạy nghề.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.