Biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - TRẦN HỮU HIẾU

Ngày 26/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị biểu dương 130 già làng và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những người có nhiều thành tích trong việc vận động bà con thực hiện tốt đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã biểu dương các già làng và người có uy tín có nhiều thành trong xây dựng thôn buôn ngày càng ấm no, giữ vững an ninh trật tự; đồng thời cũng thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đánh giá vai trò của những người có uy tín trong việc cùng với các cấp chính quyền triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, vận động đồng bào thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa…

Thời gian tới, những người có uy tín cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung sức cùng với các cấp chính quyền, tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết, xây dựng quê hương. Già làng, người có uy tín phối hợp với Đảng, chính quyền, đoàn thể vận động bà con dân tộc ra sức tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình, đổi mới cách làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo... chăm lo để bà con ai cũng có cơm ăn, áo mặc; động viên người dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện hương ước, quy ước của làng, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm lành mạnh các quan hệ xã hội trong từng gia đình, sống khỏe, sống vui và hạnh phúc, sống có ích, chống các tệ nạn xã hội...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.