Định mức hỗ trợ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - ĐẶNG PHÚC CHU (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) T.T

Hỏi: Xin cho hỏi phương thức và định mức hỗ trợ của chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn như thế nào?

Trả lời: Điều 2 và Điều 3, Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/8/2009, về việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn, quy định như sau: * Phương thức, hình thức hỗ trợ + Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp.

+ Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

- Hỗ trợ bằng tiền mặt theo định mức để các đối tượng thụ hưởng chính sách chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng hộ.

- Hỗ trợ bằng hiện vật cho sản xuất và đời sống của các hộ nghèo. Có thể lựa chọn trong danh mục sau: Giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc thú y, muối iốt.

+ Căn cứ danh sách người nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã vùng khó khăn lập và xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức hỗ trợ và danh mục hỗ trợ cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. * Định mức, kinh phí hỗ trợ - Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm.

- Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.