Tập trung kiểm tra việc thực hiện sau phê bình

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - HƯƠNG THỦY

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, đã hoàn thành chương trình đề ra, sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, đã biểu dương những thành tích và kết quả của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2012. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, giám sát, đã lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2012 thực sự có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Tình hình vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm 2012 tăng hơn so với năm 2011. Trong số bị kỷ luật này có nhiều vi phạm xảy ra trong những năm trước, đến nay mới được phát hiện và xử lý kỷ luật. Để xảy ra tình hình đó thuộc trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó có trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp.

Đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Chương trình kiểm tra năm 2013 với nội dung: Kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, với trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết. Bộ Chính trị sẽ thành lập các đoàn kiểm tra do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn để trực tiếp kiểm tra ở khoảng 20% số đầu mối các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XI đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận rất quan trọng như: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; về Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021... Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị, quy định về việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên; về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí... Đây là những nội dung mà dư luận xã hội rất quan tâm. Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện để tạo sự chuyển biến thực sự về các lĩnh vực này.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm tra trong năm 2013.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Kiểm tra gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp vững mạnh về mọi mặt, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.