10 sự kiện nổi bật ngành LĐ-TB&XH trong năm 2012

Tin Tuc - - THÖNG TIN - DOANH NGHIVĂN HÓA - THỀ THAỀP - MẠNH MINH

1. Ban Chấp hành TW Đảng đưa ra Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020. 2. Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông

qua với nhiều nội dung mới. 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 4. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEM về

lao động việc làm lần 4 ASEM LEMC4. 5. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ long trọng và ý nghĩa trên khắp cả nước. 6. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. 7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược

phát triển dạy nghề thời kỳ 2011- 2020. 8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp

người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020. 9. Thủ tướng Chính phê duyệt Chương trình Mục

tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2012- 2015. 10. Gần 700 ngàn người tham gia Cuộc thi tìm

hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.