Kudire doro remakoto

Kwayedza - - Nyenyedzi/chindau -

APA taakude kuphanda ngekudire doro riya retabika. Tomboti doro redu riya raibva muhari, asharuka emuganga anouya kuzodire doro riya.

Kunotorwe kasadza kadoodori kobekwe mundiro yemuti. Sadza rinobikwa apa ngere mhunga, mafunde kana mungoza. Apa apapindi sadza remabonore akadi. Muriwo wacho unokone kuite nyemba dzakabikwa kana kuti bumhu kana kuti musoni wenyemba. Wotorwa musoni uya apo tsvee nesadza racho, panokone kuite chishaa pamadhodhahe.

Nyama inoryiwe apa inonga iri yehuku inodaidzwe kuzwi gocha. Inozwi gocha ngekuti haibikwi asi kuti inotokocha badzibadzi.

Ndingade kuti tibatisise kuuraiwa kunoizwe gocha iri. Huku iyi haichekwi ngebanga zvetinoite dzimweni dzeeshe dzetinorye pamhatso. Inourawa ngekushongorore mutsipa wayo.

Izvi zvapera zvekudira, hari dzimweni dzinochiuya kuti anhu amwe. Kubva ndipo panouye munhu weeshe. Apa apana zvekuti yaashwe njonjo mbuya iya inombonyimwe doro. Inomwa mbuya iya atei gwanza ratsvukira nguende sure kwechikwasha koorashe mvura. Kana zviro zvedu zvikada hazvo kutihambira kahle, doro rinokone kuzopere kumwiwa mvura yopurana kunaya.

Iri ndiro doro redu remusoso kana kuti makoto.

Madoro ano etinobhuya ndiwo akati wande muchinda teikumanidza neebotso. Kune doro rechiutsi rinobikwa ngemunhu uchiri kuange kugare munharaunda kana apuwe pekugara ndisabhuku kana kuti ndimambo. Kune rimwenihe doro remvura rinobikwa muna Ndira kana mvura iyi ichide kuite zvayo zvekungwarangwara kunga benzi rapuwe pito. Iri ndiro doro rakagwinya maningi uyehe rine utyongondo hwaro nemityatya inohambirana naro. Tshembere dzechikadzi dzinoriziya dororo. Dzinonga dziriyo kwamambo kookumbire mvura.

Dzeimubhuire gwinyiso kuti mambo woye, unode kuti tigeze ngenyi kana zviro zvaema zvakadai. Kuzi mukadzi kugezazve nekurye sadza.

Kuti zvadai, achichasambiki nekuryika. Chaite katoronga, kamupika dzaadzangu kemene. Kana zvadaro, chicharekete chiro ere. Haiwa, kwenyamushi ngatimbosendeke mushohwe muberere, ngatigwinye kureketa nekubhuya teibhare zviro zvedu ngemuchiNdau.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.