TSUMO NEMADIMIKIRA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

Mhinduro dzesvondo rapera:

Tipe tsumo inoenderana nengano iyi:

Tsuro akanga aswera achitamba bhora neshamwari dzake. Akavhunduka paakaona kunze kwasviba asati adzokera kumba kunodiridza gadheni. Nekutya kurohwa namai vake, Tsuro akamhanya kuti atangire amai vake kusvika kumba. Achimhanya kudaro, tsuro akadhumha musika waMbuya Nungu. Madomasi, hanyanisi nezvimwe zvaive zvakarongwa zvakati mwarara kwese kwese. Tsuro aifunga kuti achakurumidza kusvika kumba, asi akatozononokesa.

Mhinduro: Mandikurumidze akazvara mandinonoke

***

Svondo rino: Tipe tsumo inoenderana nengano iyi:

Mai Katsvairo vaive shirikadzi. Murume wavo akafa akavasiira vana vanomwe vekuchengeta. Mai Katsvairo vakashanda siku nesikati kuti vana vavo vaende kuchikoro nekuwana zvekudya. Vana vavo vakati vapedza kudzidza, vakaroora nekuroorwa, uye vakawana mabasa akanaka. Mai Katsvairo vakati varwara, vana vavo vese havana kuvarapisa zvekuti vakafa vachitambura. Nekuwanda kwavo, vana ava vakatadza kurapisa amai vavo kusvikira vafa. ***

Mhinduro svondo rinouya. . Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.