TSUMO NEMADIMIKIRA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

Mhinduro dzesvondo

rapera:

Tipe tsumo inoenderana kana dzinopindiranan nengano iyi:

Rimwe zuva Tsuro akarasa foni yake. Akaitsvaga, asi haana kuiwana. Tsuro akapererwa akagara pasi akabata shaya. Gudo akamuti, “Muzukuru usanetseke, uchaiwana. Iko zvino chifanotora kambudzi kandisiri kushandisa aka ushandise.” Tsuro akati, “Gudo gara zvako nekambudzi kako nekuti kanondidzikisira.” Gudo akabva amuti, “Tora hako, zvinotova nani pane kunge usina.”

. Gengezha mukombe,

hazvienzane nekunwira mudemhe.

*** Svondo rino: Tipe tsumo inoenderana kana dzinopindiranan nengano iyi:

Tsuro akawana Gudo akarara achiyuwira. Tsuro akati kuna Gudo, “Ko nhai Sekuru vangu Mukanya, makwiramiti, imi vaMushambanegore?”

Gudo akati, “Ndiri makwiramiti zvangu muzukuru, asi ndapera basa. Pano paitika manenji. Ndadonha mumuti ufunge.”

Tsuro akabata muromo achishama akati, “Ndicho chisionekwi ichi, mudzi wedombo chaiwo. Sekuru Gudo kudonha mumuti?”

Gudo akangoseka ndokushaya chekutaura.

***

Mhinduro svondo rinouya. . Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.