Huchenjeri hwevatema

Kwayedza - - Nhau Dzemuno - TichaDanga

ndiyoyoitamikurumbiranhasiuno.Vaiziva kuti ichichifumurochinorapamudumbu, uyumudzingahonyeunorapamaronda. Mukuvhimakwavovaizivakutimuma sangomaivanezvikarazvinorurauyezvine simbasaka vakagadzirawo zvombo kukurazvazvakaitasemugugudauyowavaimhuka.Kubvamumugugudatava nembhazuka nema”AK 47”. Zvinoputika zvichikuvadzazvawandakwazvoasinyaya yeunga yakatanga kare kare kwazvo zvinovaiz vozvakakonzeresakutivanhuvave nepfungwayepfuti. Njere dzevakare dzakaburitsa zvakawan da chose kusanganisira kugadzira mutyorwavachishandisahundiyemaguri akapiswapanovandipopakazobudapfungwaekugadzira soda iyo yotoshandisa nhasi uno pachinzvimbo chemutyora wemaguri. Hutsanzi uhu hwakabvira kure apo vanhu ivava vakafunga zvekugadzira hwamandavachishandisanyangadzebha- rabharakanadzenhoro.Pfungwayehwamanda ndiyo yakaburirsa mabhosvo ava kungoridzwa mumakereke nekunenge kuinemagitare.

Vakagonazvakarekukakangomavachishandisamitinematehwe.Ngomadzavo dzaive dziri dzemitambo yakasiyana kuti dzeshangaradzegadzembakumbadzega. Hwaivahuchenjeriuhwohwavakuvandudzwanhasiunozvongosandurwamazita zvoitasezvakabvakurekure.

Vakuruveduvakatangakugadziramidziyo yakasimba kusanganisira kuumba hari apo vakafunga kuti hari inoda ivhu rerondo risingatsemuki uye kuti isimbe inotoda kupiswa vachishandisa ndove iyo inobvira isingadzime kwenguva refu. Hwaiva huchenjeri hwakasimba uhwo hwakazozvarakugadzirwakwezvidhinha zvakasimba kuchitevedzerwa nzira iyoyo yekupisa.

Mushure mekushanda zvine simba vanhu vanoita mondo yetsvina iyo isingabvi nemvura chete asi kuti paitoda chainyungudutsamondoiyoyonokudaro vakafungazvekushandisamutiwemafeso uyounopupuma.

Vakabva vatanga kuushandisa sesipo, nanhsai tava nemhando dzinoraudzira dzesipo. Varedzi vehove vakatanga kugadzira matuwo ekubatisa hove dzakawandavaonakutizvekunhongaimwe imwenechiraurohazvibudiuyezvinotara nguva. Matuwo anobata dzakawanda nekudaro vakabva vauya nezano remanetiavekushandiswakubatahovemumadhamhumakuru.

Vanhu ivava vakakwanisa kubuda nenzira yekubika nayo doro iyo inotora mazuvamanomwekutirisvikerigosvinwa nokunwiwa.

Pfungwa yavo iyoyo yekuti hwahwa hunofanirwakuviravakabvavatoramupfudzewemombemudangakwavakukomberedza hari dzine doro kuitira kuti rivire. Nhasitavanemichinainovidzadoro.

ZVO TO ON An hasiunosezvinhuz va vazve chi Runguka na ku tizvak au y an emangezi zvimwe zvacho vatema vekare vakange vat ob vanekok are. A si ku ti vauyi av avaizongowe dz era ruzivo ku tizvig on aka ku pfuu ra zvazvakangazviri.

Ngatitarisei nyaya yemoto, kuti wakatanga sei. Vakuru vekare vaipona nemichero nenyama yemhuka yakaomeswa idzo dzavaivhima musango. Nemhaka yekuda kudyawo zvinhu zvakabikwa ne ku dzi ya, vanhuv aka tan ga ku sika mo to ne mi ti ye mi tsubvuwanik we vat o bu dir ira ndokubva kudya zvakabikwa nezvinodziya kwatotanga. Nhasi uno tave kushandisa machisi. Ndiko kunonzi kupindana kw emazuvaruz iv or wu chi we dz era.

Moto wavapo, pfungwa dzavatema dzakaramba dzichiwedzera kudzimara vat an ga ku pf ur am is eve, mate mon emapadza va chi sh an di samvuto.Mvutoiyi ipfungwa yavatema avo vaida kiti paite mo tow aka sim bak us vika pa kunyungu du ts a sim bi.

Nhasi uno tava ne”blast furnace” huri hut sanzihwak ab va ku rene vat em a.

Mis hon gay ainwi wan a va ku ruveduk are

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.