President on Prof Moyo, Mnan­gagwa tiff

Sunday News (Zimbabwe) - - Front Page - Harare Bureau

THE tiff between Vice-President Em­mer­son Mnan­gagwa and Cabinet min­is­ter Pro­fes­sor Jonathan Moyo stems from the 2004 “Tsholot­sho Dec­la­ra­tion” that saw the lat­ter be­ing ex­pelled from Zanu-PF, President Mu­gabe has said.

The so-called Tsholot­sho Dec­la­ra­tion was an at­tempt to el­e­vate the then Zanu-PF Sec­re­tary for Ad­min­is­tra­tion, Cde Mnan­gagwa, un­der the or­ches­tra­tion of a clique said to be work­ing at his be­hest. That failed plan saw Prof Moyo and sev­eral other rul­ing party of­fi­cials be­ing ei­ther ex­pelled or sus­pended from Zanu-PF.

Cde Mnan­gagwa sur­vived that purge and went on to be­come VP of the party and the repub­lic, and President Mu­gabe yes­ter­day in­ti­mated that this out­come could be be­hind the bad blood between Zanu-PF’s Sec­ond Sec­re­tary and Prof Moyo.

Prof Moyo has since de­clared that he will never sup­port VP Mnan­gagwa’s per­ceived bid for the yes­ter­day at the eighth Pres­i­den­tial Youth In­ter­face Meet­ing.

The Head of State and Gov­ern­ment and Com­man­der-in-Chief of the Zim­babwe De­fence Forces said: “Uyu anonzi Pro­fes­sor Jonathan Moyo, hameno kuti vakasiyana papi naana Cde Mnan­gagwa. Pane Tsholot­sho. Vakam­boita Tsholot­sho vari pamwe chete. Vaivakoka naana Gushungo ari kub­hora uyu, (Zifa president Philip) Chiyangwa, ndok­wavakavamba ikoko zvich­inzi ma (Zanu-PF pro­vin­cial) chair­man ose ngaauye asan­gane kwaZvimba kumba kwaChiyangwa.

“Havo mu­rakatira ma- chair­per­son vonosan­gana ikoko. Ndok­wavaironga ikoko kuti, haa, VaMu­gabe

vanozoitwa re­place here? Tos­apota ani? Tos­apota Mnan­gagwa. Va- Mnan­gagwa vakanga vasiko ikoko. Asi vana Chiyangwa nana Jonathan vaiveko.

“Hezvo, zvo­zobva ipapo hanzi, ah ngatichinope­dzesa nyaya dzedu ku Tsholot­sho kwana Jonathan. Uyo wainzi ka ndiye mukom­bor­erwi, wayi­itirwa izvozvo, kana akanzi huya ikoko, akatadza kuenda, iye an­oti, haa, ndakanga ndak­a­batikana ne- zvimwe, achi­taura kwandiri inini.

“Asi vakanosun­gana kuTsholot­sho ikoko, isu ndobva taz­vidim­bura tikati ah hoo, ndi­vanani vaiva kuTsholot­sho? Ndobva tavaranga zviye; vamwe takava sus­penda, zvakati kuti. Naiye Jonathan zvimwe chetezvo, we sus­pended him. But an­oti it is at that point yaakaita dif­fer naVaM­nan­gagwa be­cause Mnan­gagwa did not come out to sup­port them; wakan­go­ramba akah­wanda ari dis­tant from them.”

President Mu­gabe said he there­after ad­vised Prof Moyo to bear his cross and not stand in the Tsholot­sho con­stituency as an in­de­pen­dent par­lia­men­tary can­di­date but the now Higher and Ter­tiary Ed­u­ca­tion, Sci­ence and Tech­nol­ogy De­vel­op­ment Min­is­ter ob­sti­nately went ahead and did as he pleased. But the pro­fes­sor found it tough out­side Zanu-PF, said the President.

“Aka­zouya achiti ah kunze uku it’s too cold. Ya, saka pataka­zob­vuma paye kuti, ah no, let us get veku- Tsholot­sho back into the fold iye aka­zotiwo ndakud­zok­era ku­party,” said President Mu­gabe.

“Asi aka­zoti aku­tau­rira Polit­buro kuti, ehh VaM­nan­gagwa, I will never, never sup­port you again, never!”

President Mu­gabe also chided Zanu-PF Na­tional Po­lit­i­cal Com­mis­sar Cde Saviour Ka­sukuwere.

“VaHungwe navaKa­sukuwere mu­dare redu rePolit­buro vakam­bo­mut­sana, VaHungwe va­chiti muko­mana uyu arikuda kuz­vi­vaka; kuchire­hwa Ka­sukuwere, kuti ago­zo­tora masimba awane masimba eku­zosak­isida President. Saka arik­u­famba achiti machair­man aripo ibva achida kuisa vake, ndoz­vaari kuita kwese-kwese. Zvino ipapo, vakanga vasin­gataure nezve La­coste neG40. Ve G40 iyi vakazviparira ivo vana Ka­sukuwere, ndivo vakazvipa zita iroro.

“Zvakauya sei? Obama akah­wina kuUnited States; a young man ari muma 40s. Tikanzwa kuti ana Ka­sukuwere vakuti, ah Hu­ru­mende yakuda vari muma 40s vadiki ndok­wak­abva G40. Vana Obama. Saka vakam­bonzi vana Obama ivo vadiki ivavava; nekuti Obama ndoo age group yake ye forty-some­thing, ndok­waz­vak­abva. Ha­vana kupi­hwa ne­mumwe izvozvo ayewa, vakazvipa izvozvo vachizvi­rova matun­dundu kuti, haa tin­oda kuti tizopin­dawo isu vadiki.

“… Iwe Ka­sukuwere uri kun­gokun­gu­ruka zvako uri muno. Uri muno, nyika ine his­tory yayo, kwatak­abva ukuku kuno­tariswa kuti his­tory yako yakamira sei, mu­party imomo wakamira sei?”

tichavamba (com­mu­nity) in­for­ma­tion cen­tre kuti hatin­gauye kuno tichizoita meet­ing kana hurongwa hwakaita sei zvawo tisin­gaite kana kuyeuchidza kuti kuno ndok­wemhon­doro yedu,” said President Mu­gabe.

“Ndiko kwakavamba Chimurenga cheku­tanga, vachikok­erwa naana Mbuya Ne­handa, naana Kaguvi. Ndiko kwakaiswa mweya wakanaka wataka­zowanawo uripo isu takura zvich­inzi Mbuya Ne­handa ha­vana kum­boda kana kuti vad­zorwe pfungwa dzavo, kana kunzi iwe wak­ufa, wakuyenda kuno­sungwa, kuno­sun­girirwa chisvipa zvawan­gauinazvo zvese uchi­tarisa kuna- Mwari kuti ure­gerwe zvivi zvako.

“Vakaramba, vakaramba kuva muKiristo at the last mo­ment vakati aiwa tanga tichida man­a­matiro edu, tichikumbira Mwari makumbiriro edu nhasi uno hand­inga­zochinja han­d­idi.

“Vakafa vakadaro asi vaiti ndin­oda ku­taura kuti hongu ndirikuenda asi map­fupa angu achamuka. Ndoku­vamba kwavaka­zoita Chimurenga cheku­tanga chakatarisana nez­vakanga zvatau­rwa naMbuya Ne­handa.

“Vako­mana vedu, vana Mu­juru ivava, pavakavamba Chimurenga va­vanep­futi, ha­vana kun­goenda nzvimbo nen­zvimbo vasin­gana­mate. Vaizvipira kumweya iwoyo va­chiti “tauya ndisu vana venyu ti­chitevedza shoko ra­makataura kuti map­fupa enyu achamuka.

“Saka pavakanovhura ndima dzeChimurenga vachivamba kuAltina Farm izvozvo zveshoko remweya waAm­buya zvaivaperekedza. Kana muhondo yedu yeChimurenga hatina kuda kuti zvikan­gan­wikwe.”

The President said the huge crowd that gath­ered for the in­ter­face should always guard Mbuya Ne­handa’s legacy. In a mes­sage that drew re­sound­ing cheers from the tens of thou­sands in at­ten­dance and count­less more watch­ing pro­ceed­ings live on tele­vi­sion, the President called for unity in the party and na­tion ahead of the 2018 har­monised elec­tions — polls that re­searchers have said are likely to de­liver an­other de­ci­sive vic­tory for President Mu­gabe and Zanu-PF.

Zanu-PF First Sec­re­tary President Mu­gabe, Sec­re­tary for the Women’s League Dr Grace Mu­gabe and Na­tional Sec­re­tary for the Youth League Cde Kudzanai Chipanga greet the rul­ing party’s sup­port­ers on ar­rival at Chipadze, Bin­dura, for the eighth leg of the...

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.