Show some re­spect, says Pres­i­dent

Sunday News (Zimbabwe) - - National News - Levi Mukarati

GOV­ERN­MENT will con­tinue pri­ori­tis­ing the wel­fare of Chiefs and ac­cord­ing them re­spect as cus­to­di­ans of Zim­babwe’s land and cus­toms, Pres­i­dent Mugabe has said.

The Head of State and Gov­ern­ment and Com­man­der-in-Chief of the Zim­babwe De­fence Forces said this yes­ter­day at the Na­tional Coun­cil of Chiefs Con­fer­ence in Bu­l­awayo.

In his ad­dress to the coun­try’s tra­di­tional lead­ers, the Pres­i­dent also warned “sell­out” land re­form ben­e­fi­cia­ries who are ac­com­mo­dat­ing white for­mer com­mer­cial farm­ers.

Pres­i­dent Mugabe said, “ mazita chete kuti vatiwo tine ma- farm asi vasin­gagone ku­mashan­disa, vasin­gade zvakare ku­mashan­disa nekuti va­nenge vaine mabasa, vamwe va­cho­mu­mad­horobha, voti ri­mai to­zo­go­v­ana mari. Ha­tidi izvozvo, ha­tidi kutengesa. Ngazvirege kuitwa.”

Added the Pres­i­dent: “Seven­ze­sai minda. Kana waona usisade ku­seven­zesa munda iwowo tiudze zviri pachena; kwete kuita chivande uch­inzwanana nez­ib­hunu riri kub­vakuJo­han­nes­burg, rad­zoka nekuti rakam­benge rir­imuno ndokusiya magejo nema- trac­tor ri­chiti ro­zowana mad­zokero.

“Oth­er­wise, iwe neb­hunu rako tino kuti hamba! Ehe. Nekuti nyika yakar­wirwa. Ti­noziva kwatak­abva, kushushwa kwaitwa vanhu vedu nemab­hunu. Imi Madzishe mu­ran­garire, muve neruzivo of the real sit­u­a­tion our peo­ple went through.

“Iye zvino, bhunu raaku­uya se­hwai; so hum­ble sekunge vasina zvi­tadzo zvavakaita. Aiwa, ngav­a­gare kuJo­han­nes­burg ikoko.”

Pres­i­dent Mugabe thanked chiefs for sup­port­ing Com­mand Agri­cul­ture.

“Tino­ten­dawo nebasa ra­makaita kut­si­gira Com­mand Agri­cul­ture yedu yatakaita strat­egy ye last year. Vamwe vakanga va­chiti hazvim­boshanda izvi, mab­hunu apa mhiri paZam­bezi varikuZam­bia vaiseka va­chiti vakati­tanda; in­zara yoga yoga kuZim­babwe.

“Asi gore rino taka­van­yaradza; we shut them up. Tiri kuda ku­pamhidza zvakare gore rino. Tiri kuenda kuLu­pane nezuro, (Agri­cul­ture Min­is­ter Joseph) VaMade vakati tiri pa- air­port ndingam­b­o­taura nemi here? Ndikati, ah, sure. Zvikanzi zvan­daudzwa maer­erano nezveku­mu­soro uko ndezvekuti mazuva maviri matatu kuchauya mvura. Ino uya in­emab­hanan’ana.

“Irikusundwa nemhepo iri kubva Botswana, kuSouth Africa. Ndikati zvakanaka. Ishoko rakanaka ra­mandi­udza. Ehe, heyo hanzi iri ku­uya . . . Yanayaka, isu tak­a­batana sema­bataniro atakaita last year nevakat­i­tungamirira tori­maz­vakare towana.

“Mose muri kuti matura edu azere; ndonyaya yatisina ku­funga ti­chiti kurima, kurima, kurima; kokuko­hwa, kuko­hwa, kuko­hwa? Ne­matura azara mochi isa kupi?”

The Pres­i­dent con­tin­ued: “Tanga ti­sati tasvika pakushan­disa chose; hongu chimwe tino­gaya se­hupfu, chimwe tino­gaya chi­ite stock feed. Ha­meno shamwari dzedu va­zova vakadii kana kwaita nzara ikoko ku­mu­soro kune vechiFrench.

“MaFran­co­phone, vanaana chibage havavade. Van­oda midzi yavo; cas­sava ne rice. Taakusun­girwa kuita value ad­di­tion, in­dus­tri­al­i­sa­tion and grow lots of things and ex­port. Ndoop­fungwa dzati­nadzo dzekuita ex­port, go higher. Zim As­set says go higher.”

Pres­i­dent Mugabe

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.