Gazeta Dita

TETNENDDEE­RR IIHAPUR

-

BankaaeeSh­Sqhiqpëipr­iësrëiksër­koënrktëor­neatlëizro­ejaëloizbo­jejkëtionb­ejperkotki­nuriempitr:o“kRuirniomv­itm: “suSphoërrt­ibnimjë ivjeçar vtëjeptror­dui kmtiitrDëm­atabaPjrto­jteesctsoë­r”s.istemeve të kondicioni­mit në dhomat e serverëve “Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit

dhe arkivën e Bankës së Shqipërisë”. “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond ‘Banka limit 3,550,000 e Shqipërisë Lekë”. fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e pKraonkdui­driamtëitt­e“iTnetenrde­esurairhma­puunrdktëo­mpabjiëste­anr”m,epëdrokreu­amlieznitm­etien te nodbejreik­t,tisti tmëëpproks­hutrëi:mit si më sipër, me fond limit 2,000,000 Lekë”. a. Pranë Sektorit të Prokurimit të Departamen­tit të Administri­mit, të Bankës së DShoqkiupë­mriesnë,temt e atednredse­ër:itSmeliuan­Qdëtnëdtrë­orheiqNer.n2preanBëa­nSkeëkstso­ëriSt htëqiPpëro­riksëu,riBmuelevv­eartdëiD“Depëashrtm­amoreëtnte­itKtoëmAbd­itm”, iNnirs. t3rim, Tiitr,atnëë B(Iashn-kHëosteslë­DSahjtqi)i,pTëerils: ë0,4m2 4e1a9d4re1­1së, :(eRxtr:u2g1a4e), Dçdiobrdëi­stë, Kmoempaprl­aeqkitsjie­n“eHpaëlirlf­ia”q,ësKuueslli­tatëAk,aTndiridaa­ntëit,, Tvetlë.m04pa2s4i1­të94k1en1i b(eëxrët.p2ar1a4p)r,akçidshot pdaigtëesn­ëngae çpdakothpy­eersshomne­ipareujt5o­0ri0zlueak­rë,smh,eprpanarëa­nqjiëtjbea­nnkee ntrjeëgtka­ërerkneësl­elomgaerin­sëhkerBima­n.kTësërshëe­Sqhjqaipeë­rdisoë-, ksiupmased­netteavjev­me tuënmdëtpë­obshëthmee­t:vetëm pasi të keni bërë paraprakis­ht pagesën e pakthyeshm­Pëerfiptru­ejsi5:00 LeBkaën,kparaenSëh­qnijpëëbri­asnëke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipaBsIdCe:tajeve të mSTëApoNsA­htLmTRe:

PërfiIBtuA­eNsi:: BankAaLe68­S1h0q1i1pë­1r0is0ë8 0000 0000 2222 222L; BIC BICP:ërshkrimi:STBAlNerAj­eLdToRkume­nte tenderi me objekt: “Rinovim suporti një vjeçar të IBApNro:duktit DAaLta6P8r­1o0te1c1to­1r0”0; 8os0e000 0000 2222 222L; BIC Pb.ërshkNriëm­fio:rBmlëerejl­ekdtrooknu­ikmee, nptaes tpeanrdaqe­irtijepsës­rëteknëdrk­eersinësmn­egaopbëjer­fkatq:ë“sSuhesëiri­bkimanidid­atit, në

vadjeretos­ërniemleik­rtëromnibk­aejttëjeBs­asnëksëiss­stëemSheqv­iepëtrëisk­ëo: navdaircai­koun@imbaitnkno­ëfadlhbaon­miaa.otreg.serverëve dhe aNrëkkivër­ëkneseë dBuahnetkt­ëscsitëohS­eht qiaprtëëro­isbëj”ekti i prokurimit, emri i subjektit, NIPT-i, të dhënat e Okofnetrat­katidtushi:eatdtrëesp­aa, rnauqmitre­itinteëlez­fyornëitnd­eheSe-kmtoarili-titkëuPdro ktëudrëimr­geovhe,npdroaknuë­mDenetpeat retatemnde­enrtiitt. tOëfeArtda­mduinhiest­trtëimpait­r,aqniëtetBn­aënakdërne­sëen:SBhqanipkë­areisSëh, qdipeëriri­smë,ëSedlaiatë­Që2n8drDor­hejNetro. r2 e2B02a1nk, ëosrsaë 11:00, Shqipërisë, kohë Bulevardi në të cilën “Dëshmorët do të hapet e Kombit”, edhe tenderi, Nr. 3 , Tiranë ku ftohen (Ish-Hotel të marrin Dajti), pjesë deri më kandidatët datë 14 Nëntor 2023, ora 10:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin ose përfaqësue­sit e autorizuar të tyre. pjesë kandidatët ose përfaqësue­sit e autorizuar të tyre.

 ?? ??

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania