Gazeta Dita

Absurdi me pensionet Absurdi MHeirtiëmn­ijodhejee!me pensionet vërteta

-

Ne nje lajm te fundit te transmetua­r nga rreth kufirit te shumes se lekeve te penmediaNk­eonmjeunla­ikjmohteet fsuenQdiet­vtertiraak­nasmpelatu­naifir-ngasionrri­settehveku­pfierifitt­utesstheu3­m0e0s0slek­levkevaes dtehepen

Ajo që të bën përshtypje në dosjen hetimore shkak të mosbindjes për të dorëzuar pronën. kuamr etediraikk­tohemjupna­ikeothënet­esesoQlide­vareirtiea­tikt asopclianl ifi-persniounm­isritnevee­ppeenrsfii­otuneistet­eve3p0e0r0­fitluekese.ve as dhe

të USPnAëKdor­revthotçoë­jsahtsjies­krsyëeKtal­urbBita“sPhakritie­zatnēi”, iDahpeetal­unai rai psaupbolik­audtalkëun­lgtuardoyr­erbtoetSro­PrAKp.ërSi per shtresat ne nevoje, ku midis te tjereve kTëusiarha­rtënteëses­risakhttuë­hmeqjëpzda­yokrteantr­ëdënëtrëet­osshnottel­eitditnasj­rhēitqemip­tiettamrso­koca-inaël Pprear nuemnrjion­fteimpein sizoynrita­strevmeepd­eiarfititk­uensu. k

taëi kparoshteu­smtuëatër tjkeurën.dPëër kvërtaësaj­ressyes, ëvleMraiml­aënë perpfsehri­shhetnresd­ahtenemnar­erveosijte,ekupemnisd­ioisneteve­tjetereve rbiëarlëpd­ëerklaHraa­thantëing,uNximopshç­mene,, dEudkiethd­ëDshumr-uarcitohet ŠeumfflPad­arhaye, se nedeunkisn­ejjeosbfës­tiërmëpirt­nohcierzsr­yijtretnap­draëjrmfma­emdbirlajo­etijsktjBe­nenru-k shumen 3000 leke e perfitojne ultapht.eëarmvfsëi­hrntiehtëe­dnhmedbhiS­ephrumesfl­aiaorinrne.ts.i.qtpëëeur jpaanetënë­sbiëoqrnēë­etvëdepoët­re-ataeicsphs­ietharo,skhonenënt­acksëqëete­aësrehrëak­uvsamtenne­kunrkpoe3a­ën0stsëh0i­t0oënngtli­heanjkemre­sehugtejjn­oipdmrerdi­riçfieiJrm­tiuoi-jnie uSvslhihtn­uap.tmeejtaone­hëepjlnpaj­rnēoicfies­kdhuearsar­h,nmekbrpiya­sekhseaotn­ertaeszsth­haetteuqjd­ëhnfea-me il-negn1aoj3t­ësa1lpl.pra1ev0jr.0sdAohlnje­peaketëelq­riaeduahef­peekarnasu­nvqkeykrpe­uoeparnreu­snripëfiot­itnfvoaien­qteëamnsfu­kakmjuorsy­irhlejde-se,ri Gejaj3Be.r0egr0ij0s­hFlaieskha­etvëbeësr,sëdhpotëer­snmedepëse­ritrnospnp­etenekstMi­omnueizvse­tugpnëjere­atatjestpe­onorerreq1­fate3ëk1te­Ni.1qek0ëwa0l­noYjlenork­ërkezkeidt­tTehfiielm­lkunueaufi­nskmtqëeoë­bpfe6teser­omfijdntah­oëjent1ea9­mks3dek1ru­e.s-h Shuma e planifikua­r ne pakete eshte dheQqëynte­utkitb, jonPteorpd­ahzearaitn­a eqëvjeektë­arn.ë..

 ?? ??

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania