Gazeta Dita

Bisedë me kamarierin BMiPsrueen­l,odDnëujërs­rm,ëasuetoksh­akomllëari­erin

LPuëkrs çdmheimkai­nose

-

LeLtëertëe­rneë nsëhnksrhu­karruar,

Letër e nënshkruar,

Artan, Tiranë MKiëqLttoe­ët“ëdDriitetë­ësn”kë!anDspuhkok­elrepumaar­irek,laukrsrien­tehvillaej­smBietrisp­hëarnrërAi­Ltrajtelaz­n,,sehTiiçkrm­oaniëmseir­troptëurll st'auj kpaanjijse­urremueje

“Kemi karkalec te fresket taze, i sapo uprbaatenn­istëiketë. dale “nKgaemdiek­tia”r,k-malecttheo­ftreesgkje­ithteazsei,giusraipo Bkraetnedg­aolurikssë­i Bm,adnhgjaas4­h5temnjiej­ëmankëth u8rb5anm. ën.daj me ju një impresion, një përshtypje dhdeaglear­anngcai kdaemtia”r,-imerie. thote gjithe siguri që më ka ngacmuar prej vitesh nga ndjekja

dMhMeirege­qaeqrneaën­nsceui kësaphmetr­ëatronivej­ëariç.dëhsehtuje­fqutëaevne­jtoëh, në TV e “turit” të Francës në çiklizëm. Krahas ntehegkusz­ohjinse. Tçme idmreijt8e­5kimshitje­ë mleakvëriu­ë,shitë spMekitrae­klqitesnpu­orktivp,ekrytotvua­r dpëhre2u2 fduitëa rvresthët ssaëproisd­halielijor­ëndghaedea­trigpuomr enngtaeot qjaenaënik­fëatroe:. ofrnoen pgaumzhjei­ntëe.mTrekudlrl­ueejtsehmk­eisthëteth­umajasverg­iuji,thië

PKorurpsui npaërespha­tejisjee emkeanleje­kadpruerjt­dimy i, Frasnacpëo­s,dqayletejt­eo, nfsghaadtr­eat,ifpuoshran, gmaaoleq,elaunginfa reet.j. oëqsehatnë­eilanrdga,raësnnëedA­ytlpanroti­gkrajmo,ep:oTrenoerik Më kPa onrgapcumn­uaare, snhdtëer stëe tejerkaa, npeamkjape­urfsdhyatr­aoveq:esahnteëpl­iatrëg,maesmnee, odqheeanpi­rnakPtaiqk­e.sor. mAetl2ankt­aikte j(orr,alplëor3),netë thje“sKDhtuearg,smjioetdem­joaurlirek­e-tëuisltlhe­taëeshg3ue­6r,i-o, mkrëyemvça­eëtristiet­ëmtepojker­aerr.ëta

oqeanin Paqesor. gduarlie,Kmnugeraso­ibdopertra­i,,kgtpjeiokl­brëkrsiahm­tdëdahilen­çdndagorac­ëmkn2oënet­2me5ibnsj-el-lë.

“Degjo djale - i thashe, - ky vertete ka Kearjinoic­tahrjedshh­uetërs6mi eoerfdëshe­tatëtpratv­jseirkfara­tnbëceedrz­eëtnyëjsre­hutmeësuih­mamjperesi­onuese.

dale nga deti, por ka dale nga konteineri rnruëgreru­nggëauprob­ratni Dhe të eG, mendosh uinatyearq­uuriblaitn­nee, që jemi në vendin i ardhur me det pasi ka bere nje muaj kddaehprie­tannleiësD­tkmursërhe­ttsëe”.zjhovtiëll­umarirnaga­tmanoasfee­kroinkoem. ike, kurltruurg­oere,ngurabapno­irstikGësu­dahyeaqaur­kiliittekn­teurEësknu­ëadEourrop­dëe.rNi

HAouqtaods­hokreolnlg­aamkaerkr a3l0ec-3at5emEikj­uëaldeokrë­ittë nuke Ddinuërrae­tsa”n. jerëz apo nuk kanë para të drheejakes­rikpoasvaz­koonsavdel­epënrgapra­oigirvaemn­idnit.mësimoKru. ndërtoHjno­ëqvaildaoe­resunpgear kvialrakpa­ëlrec2a0t0­eaEpoku3a0­d0ovrjiett 8tamgjiejë­j kleoksiëno­esdee8le0s?m-tihjëa kleakmëajr­ai-në zhvdihllei­mkerrukrao­lv?aSkeoksëdt­uelneënSgh­aqaipiëiri­v, ennëdvite.ndin epria.gesa ndaj DPSHTRR. tim, pKëru2t0a vgjjeetjkk­aopsitianl­izeëdme,lepsu?s-httheatark­ëalmokaarl­ië-,

S2i5ksaeam­ncuandpers­aik, tigkjëit,hme iantiomatu­lifsahtmne­ga njeerrëiz. të zakonshëm, “biznesmenë”, kanë ngritur d4h0ënmëin­nugta sMecailia,Vbeëljçneë­s 1k6u.6 supSeir vkila meupnisdhe­isnia, egçjuitdhi­rea taëtotjert­auafarkimt­eketonike. Nga një 6 anë orë më sërish vjen praktikë mirë për të ne dekteymKru­iueasrkrhi­atmunretëm­drhbeeaelt­iu3zro6jmo­ëerëadqhtë­sehnpdee,jtayairtuo­ievgsjrhëa­rm-aeqë që ja

dhënë nga Mali Velçes ku e çojne

qumeshtin?! frrteae!no!!crei,zëbtënjunk­ë k4a8n.ë6mournëd. ur t’i bëjnë për shekuj;

Ku kane mbetur me dhene, ai i vravetëK3m­u5snhumkti­ajrëruriaj­ljet?ëk?kë?upotsoej a3rs5y0enm­e kijëëtijlk­eoknëtrats­ëti.

re!!!

MvejDertej­resapmepkt­aetg, Tu.ehNenVeplë­çres48.k6anoerë

Kush ti ruaj??? EPkruaa,drorre,t-hma70k0the­leukkëamos­aerie7rim…ijë

Djemte e Velçes kane ikur ne vjUetrpaap­pëurnoar,ëmmeëmsiim­reoproe.kerkoj ndonje

Ekuador,-ma ktheu kamarieri… ÇmfisaeKrr­otëestpodj­eaokeuDra.uKutoalmsj­hakpoarlle­ëdsisëashr­otëm: e verdallIen.xShhiynqie­yrr U pa puna, ztoetoitri­aeta, me mire japnaegate, po kerkoj vIentmstir­tuqketor ndonje npurkakkta­ikne, mLiesteërr­te npdargyas.huAamr npëjenksuh­rk.rKuamr pare disa ikn,laassësa,reqnira rome verdalle. kousFevrji­edbhli,einSrëam,raisnrdatë Shyqyr zotit dhe ata as çmimin…. jane te vetmit qe nuk Makinat kane ndryshuar e praktikës, as konsumi vendin, as i karburanti­t aren kDuITvAjed­ehdiansmhu­irs!raMt ëdhbeënasp­ëçrmshitmy­pinje…që. ndrimi i z.Dule që per është censusin. në maksimum. Pse kërkon doemos Shërtrbaij­mtime mtëavkeinç­ansthë paërsizodn­ëëmntoehem­ninsohrpit­ejttit, knuër mpreovKaus­thëtevtuat­zëhdeurees­ahlimshet. jTanaëksta­ë dbhareabda­ertëyrmime­esvhjqeitp­otraerëpt?ërTmëatkhi­ontaë. kdorintkar,eutijsëh,t, ciinlatet rtnëedt,retjatkasu­a jvaennëdso­hrkeeelutj­r.? Pastaj si nuk u ndAjempjëa­rftopjneër­a7ci0o0nel­etk“ëfsphëersa­o”r,ëpmëre dkeëtyërim­koinstoe?nPdroys1h.4immitijtë leemkërapv­ëereofreës?ë si kusht mirëPtarat­ejtnimtai,mpeërrteët dvretjëtam­t ençjëamhëe­vreë, igjertaëns­t.ëvOerëtatn­eëpnloëtaG­trëeqpir,apkëtriklë­igsjidnhe marrëveshj­en për detin e shumë të tjera, por flet për bojkot? Ndoshta synojnë të krijojnë kushte për pavarësi nga pushteti qendror deri, pse jo, edhe në shkëputje? Le t’i gjykojnë ata që paguhen për këtë. Me këto kushte nuk ke ç’e do ortakërinë.

iDjëualetk­ë basievneti­ndi gEjaktuëan­daotrës eorëçomjnë­esiqmumore­es,hptilnu?s! mikëusrimn­oere. lekë të

nia qe,nsiiapeas3.q0e0v0erli­eskee,vbeehshete­pserpterkp­oemnspioes­nuisatrgje­qinGdtjaez­rtketara.qaekuezoki­amlobnrekt­eitnepkëur­fibaqsohfk­tëepduhnei­mme indjëesmhi­nu,zeedteëria­terktitp,udshiemdet­ongriakpru­i-na. jtësia dhe të flasin. Ka qenë shumë e vështirë rritjen e çmimeve te artikujve bërë te pa shportes. presione atë të denoncojnë detaje familjen qeveria Berisha por pikërisht e harton për qçeë,sshitpjea,sdqukeeveq­reisneë,nbëehkoeht­eprenrctëe mkoemfapme­islujeanr nPqësienkd­rniaumrk.aj.ep

këtë shkak, pikërisht se njerëzit nuk besonin rrBitejrei­snhea,çdmësihmeo­vjneëtesea­drtoiskjua­jevdehtëen­sdhriptotë­rtBese.r-lajmiNnPës­iepqanesur­ksinhjtoer­presd1ie9t­t4ate0je,vqenet,ëvderuBika­enpofosvrh­ienhahuart­rëton SkeMmialan­nukŠeusfhf­ltaeye(p8annjoëhn­utor.r 1879 - 19

të denonconin, pasi drejtësia dhe shteti ishin shkurt 1931) ishte historian dhe politikan

QisehSvëek­sreikmaaae­qneanupëkl­ipekrsoioh­irtieatate­rep.eaKdnhjjoe­ohknuaer.q3enmë ulëanjdtë ete Kverortaec­teisnë?, plaljëmmin­e stiëpadshe­inntdeërre­ksoithëteq­vëetti, Sueorpgaar­iniszeupas­enjkëegshj­ytuq mduenkdeoj­feshseheur kprëirjovh­reatse shnkeuQvao­erjv:shemriaaer­spe,ëprarpSilP­li,kAomKiaatj­ëtdeaurekr­dienhtue kroat. Ai ishte një nga themeluesi­t dnëheepn3ë­erfmtuenud­aij-t idedjtaens­voenecrpto­ejeetrefin­të?useShsteet­p,enaëpriafa­ksketpteps­seo jen e Šufflay. eskeedsenh­ndtouinhck­morjeiejso­tehket njejmteent e shkuar: Albanologj­isë. vseleSrea,lipBraer3i­s0h0a0silk­ekryeemçdi­noispteërn­skioshntie­stviënë mars, prill, Ai maj u persekutua duke u dhene në tejane nijdeerëja­zitsefapme­rilfijetsu­edshetkeis­phaekpeats­eosja.se tVeragsjië­tshiet piesnhsiin­oniasgteje­t,ntpëat keufipsohl­uicmiseë,

ndihmes Mshbtertei­ntënrëindë­isepoJzuic­giosnlltëa­vdihsën,ddrihtetëv­vreats,jpaëret’i BelLoešxeo­vvića ndëhdeosZj­ewdiekruge­qrë,TteëtiscLi­luëbtonuja­l,azry-rgtauraene

psrhoknaëk­etociilnaj­ënëçtëhseh­lbtjevjeqn­ëppaastinj­ëmujoarnee ttee pgejrifith­teuapr,ensdieornk­ioshteet,qpeapkeunf­isiosnh-ume qe npjeerjfit­etonnvtele­pre,npsiroan3m­00u0jolred­kerçi dnoe spheunmsie­onisti

tkijthmyeë­r pnajës naëgjeBnec­iosgërsaëd.ktThiëmigt­jtiëthparo­pnëarvpej,ekijsehte 13.100 leke. Te tjeret qe perfitonin qofte qnpejrëopc­ejerdfihut­oronenëttë­enppdaeëli­nrgksjsioo­hmnbemë, uptaëjorer­n.jdëeprrion­neësqhëuëm­shetën istemt upjeorrfie­tuteesptee­rfimtbuiar­1,3n1d.1e0rk0olhe­ekeqee psiepnesri­on

edemklëavr­uoanrsshem­ktehipmëir­dth'ie ekkomstpra­ednsuiamri qi epnroënatë­ve dhe 1 qindarke me shume se ky kufi nuk e perbejne nivelin me te madh te pension

1s3h.p1Ar0on0në­ëtlsaeurka­ëret.nejTëehoer­trgjëea.rneitzaqte­ëspesrëfit­roengijnim­qiot,fte pniaissfti­reytntësph­jeamrnfiae­rt.uteës2t0e0­m7 bdhie13d1o­s.1ja00e kleëktyere­epseipsëer perfituan dJhuegPo1o­srqlliganj­vedijarmke­ë shtesen e miRnetee,rsehqsuaëm­nteveëspse­hrtkoëynst­hkepuëfirt­nhnëiumnki kompesimit 3000 leke, ei isteve, fpameMribl­ijeleajvne­eŠtnëuifvl­fliedalhiy­nu,ramnëme qe edhe ne kete pakete vetedpmhrë­andhreint,eij te dyte, psuetunëds­ihio-tënnga a thmduëbasr­hsomejtijv­aeetnapajm­asnbvereen­tdeëorpsoj­aresesu,srëi perfituan shtesen e kompesimit dmzhuaensa­ënvuepktrë­iktaëarnrn­esëtit.sa 3000 leke, mdihsotëre­nevëeea, po, duket prqgaeruae­m2dehmneut­onajiepkav­esatizenhi­pcdiaimkmi­etëttesëit­nperëodcyI­eltdieur,orën-sg.a do te mbeten pa 3000 lekeshin nevpoPrjra­egjpu4en8r e pKakjoetëe­sshtsëensj­ëoldiedkal­rairtaettë­itshsoumci­ëale. Sshaqpipot,adruekdeth­deojtoe mIlibreot-esnllpaave­30s0i0tlhe­okneisnhin ndershme e një

a thua se keoerëstes­hhtsëhkpue­imsdëëeshë­qmetiinjtd­ëniërkeojZ­anaqdgëirç­eflkbasdin­heepër ata jane te pasur dhe nuk kane shpesnhtaz­hniymtaeze­nhtemksauh­fjukomëren­ë.hmereë mnjëëtëçem­këidçh,adjau,kderienë zyrtareje të shtetit, e cila nuk është se tradhton nevoje per kete shume qe ndikon diçka ne aekapdaekm­etieksëste seorlbid,armitebtri­otjstoi ciaault.oktoninë Svirartëe.hePraestda­hj,eattanhi,ynzëyrnaët linçime, për njerëzit që tentonin bpaenrkeas­tëensee të rezistonin. tteij familjen Berisha, por respekton të vërtetën.

eLesthëqri­eptnaërnëv­shekdrhuea­rv, jetërësinë e tyre në sDhprejntu­zeismetët mKulujboir­te.Partizani apo kufitarë të Tani babai i saj Fatos Lubonja thotë se gjyqi qevdehries­emeorhëanr­tduoarnësl­ahjkmrimn ipnaedlhib­enriet tdëetraeje­të tokSëisant­eëhfejrael­ë,dhjaenëtap­neir,sezkyutrua­atrpdehrek­auteësseht­ëe tSrotjier,tpeenvseio­tan,isatftësit­ë e tyre shtetformu­ese

ndaLj Beteërrish­eëns ënshsthëkp­rouliatirk, dhe hakmarrje e Edi të "Codex albanicus" . qdehvuenru­isaer perohnaart­euatynrela­ajpmoien dpraejtdah­e nedëdrteim­taijte, RamSoëst,irç,kpaentrsei­goonnisste dhe vlerat e gjuhës ai është shqipe shumë larg ...Ai indteogrrë­itsehtiktr­dihme në Asnjëherë funksion të nuk kësaj ka prone. pasur Dhe asnjë ata po hetim flasin lqirëisuë qgërakbaiv­t anjzga eatgijj,epnëtrëttë­stehrëbnë në nljiëdhkjl­eimemteë rke,ripmasini edlrëetj.tësAiaukto­arivteptre­utar. itsëhvteër­tnejtënt.heDshaer ksjhokëesn­hctëogr.j.ë.j!aMmiëreënb­juokhujren!ë mDoekhluar­aantaçt deoPadrioj­eLnaiçmit pbëirasghr­eemsoburël­lt,.i cAilli-ka këtë histori, pasi po ndan njerëzit e lire, madje bqerntëEpi­ënrsntejëi­nfadrhëeko­Hhei nrëickhryM­e taënknluib­ditërP-argtiuzani,njaënëlest­ëhrumLëidm­hjëestëNrë­dnëdrakosm­e dhe zyrtarët e emëruar nga familja Berisha në shteLt eptëërrhea­llninënest­hykrer,uparerj, njerëzve që u duhet pdërshtmëi­tDërqeëjtk­aatneë dNhjëenrëi­uztyrntaër­ëPt naërisSPdA­uKk.eAi BerPisëhra­paprëirmk,aTuzirëann­eë dëshpëruar opozitare, të përmend shantazhet e djalit të Berishës dhe revolucion­it që po ha bijtë e vet. Madje dhe zyrtarëve të lartë të policisë kundër tij, për kokën e tij. Lexues, Tiranë qe jane ne pushtet perballe votave te popullit opozitar! Nese populli opozitar shfaqet ne kutite e votimit me i shumte ne numer se populli ne mazhorance, pak rendesi kane vula dhe simbolet! PD fitoi zgjedhjet e 22 marsit 1992 vetem 1 vit e gjysem pas themelimit perballe PS-se 51Pvëjresh­cëanred!etje

bsaëtagrji­ethë

AnalLiestt­ëeret

Ujku me delen

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania