Gazeta Dita

Kur u ndërtua Metalurgji­ku? Sa banorë ka Shqipëria?

Sa banorë ka Shqipëria?

-

SHQIPËRIA, SIPAS CENSUSIT TË FUNDIT KA 2,893,005 BANORË. 46% E SHQIPTKAoR­mËbViEnaJt­Ei TMOeJtNaËl­uNrgËjiPkË­iREFlbSaHs­AaTnRitAn. iNsiËtë20n­0d4ëSrHtoT­hEeTj InëSHvQiti­InPT1A9R66­SHnëPAisLh­L-IfuNsJhËën­MbILu-jqësore IOtëNBErSM­aHdIQaGIsR­PhAËeNsRhT­IiAËt., NTSIËëPAdM­hSËëCnPEaA­NKteSkSUnE­SiIk1Te5:TVSËJiEpFT­ëU.rNPfaADqVI­jATaRKeËAn­SdI2Së,H8r9tTi3mS,0Ei0t:5N1JB6EA0R­NhËOeZRkIT­tËa.Kr4ëA6(N%1Ë6E,E0SM0H0IG-,0R0U0AmR2, ). RRrIjTeJtA­i QIRPaTdAoR­hiËnVaEësJ­hEtëTmOaJl­NnëËBNjeËs­hPkËëRt iEbPreOnPd­UshLëLmSIh­SËekNuËruQ­dYhToEr:TaEfëSrIsT­isIRhtA5N0­AkDmH. ERrDjeUtRi iRbËrSeInN­dUshKëmU Ni rDrAuLgUëv­Ae. aTuIRtoAmN­oAb, ilistike: NaËfëVrIsT­isINht1295­90kmK.ISUHTnEdë2­r5tu0,a0n0052B0A­NoObjReËkt­eEDtëHnEdr­3y0sVhmJEe­T. MlugËinPëA­s KsëSTEhe1t­h5itVnJgEa­Tj.ugPlAinVdA­jaRdËhSeIS­luHgiTnëSs­EsëNCJeEmR­iËt UMËhoVdOhN­ëËn,KnAënMtËok­SëHdUhMeËm­SbEi t1okë, rreth M1IRLmRIOi­IlTiNoJËnA­BmEA3PNObO­ePRtUoËnL. LiSStHhISQ­jeËIsPhNËt­ËëRQdIAhYe­KTEbATeDtE­oInSAIiTPp­IAëRrKAfIo­NCrAcAuDEa­HTrNEmIKDe­EUh-eRGkRJuËUr.SHUIËNmSUO­oKRnEtUu.aNMnDIDqAi­ILnSUdTrAY­a.RmTEIiRjëA­rNaAto, n JkAoNnËstV­PrAIuTKkIs­INiCo1An9e­O9,0RmTKaOIkS­DiHnOeTKrE­iS2dË5hT0e,G0a0Rg0Ere­BQgAIaSNtH­eOTmRFËeOt­EaLlËDikSH­eEE.,PV3aL0sLVE­vJiHEtiËTt T1M,9SË9L0VL,OAnVNjëËrT­aKSpAEaRMs­BËtËjeS,tHBrëOUsS,MHuËzNiSn-Eat1e ndërJpArMK­eËInaL,ënIGëOptOu­eNRnRËëAan­BdNoAdËhNh­iDneOëHsRi EnzËgb.MruiShaAeH­nQnQpEdIhu­DPenOËdëRy­NtoImAraSë­Kj,ta.RAAtOëDktM­jtIeuSrËaA.l,iPasAjhoKt­e,IaVCtisAyh­pnEjuTënsN­o(I2jK5n1Eë7-vGmeJ)tUëdmhHeËu­MSzaiOnjaR­aeEeT. y-tre reJpAaNrËt­ePnAëKvIaC­rAësOiRtëT­OkëDsOajKu­SzËinTeG, qRëEaQdISm­HinTiFstOr­oLhËeSnE,nVgLaLkEoH­mËpTa,nSiLaLtAuV­rkËeT“SKEURBRËU, MBO”S.HNJAKË, GORANË DHE MAQEDONAS, ROMË.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania