Lotaria Amerikane, ambasada: Kujdes me deklarimin e statusit tuaj civil

Përzgjedhja e fituesëve do të bëhet nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit "Tarifat e paguara për aplikimin për vizë nuk rimbursohen"

Gazeta Shqiptare - - LOTARIA AMERIKANE -

Të gjithë ata që dëshi rojnë të jetojnë e punojnë në tokën e premtuar, kanë edhe 7 ditë kohë për aplikimin për lotarinë amerikane. Ambasada amerikane në Tiranë, jep këshillat e fundit për aplikantët që do të plotësojnë formularin. "Plotësojeni vetë formularin tuaj. Lexoni në shqip udhëzimet e Lotarisë Amerikane për këtë vit. Mos vendosni si bashkëshort/ e dikë që nuk është akoma bashkëshorti/ ja juaj në ditën që po aplikoni për lotarinë pasi kjo ju skualifikon",- theksohet në njoftimin e ambasadës amerikane. Ndërkohë mosdeklarimi i bashkëshortit/ es ekzistues, apo i fëmijës ekzistues në momentin e aplikimit fillestar për lotarinë do të rezultojnë në refuzimin e vizës. Çdo tarifë e paguar ndaj qeverisë së Shteteve të Bashkuara për aplikimin për vizë nuk rimbursohet. Nëse në momentin e aplikimit fillestar, nuk keni përfshirë një fëmijë ekzistues, apo një bashkëshort/ e me të cilën ishit i martuar ( pra, statusi civil ishte "i martuar" në momentin e aplikimit fillestar), atëherë mos vazhdoni me procedurën e aplikimit për vizë.

KUSHTET

Të gjithë aplikantët e lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë ( DV) këshillohen të shqyrtojnë udhëzimet mbi kriteret e kualifikimit të arsimimit dhe punësimit para se të aplikojnë. Aplikanti kryesor ( ai që është përzgjedhur në bazë të numrit të aplikimit) duhet të ketë arsimim apo punësim të kualifikueshëm me qëllim që të kualifikohet për një vizë të programit të lotarisë së DV- së. Aplikantët duhet të kenë mbaruar arsimin e mesëm me kohë të plotë që është i barasvlefshëm me arsimimin në të paktën një shkollë të mesme amerikane ( 4 vjeçare, me kohë të plotë, arsim i përgjithshëm). Diplomat e shkollës së mesme gjimnaz me kohë të plotë kualifikohen për lotarinë. Shkollat e mesme profesionale me kohë të plotë mund të kualifikohen nëse ato në thelb përputhen me kërkesat thelbësore të një të arsimi të mesëm me kohë të plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vendimi përfundimtar do të merret nga oficeri konsullor në ditën e intervistës për vizë. Diplomat e shkollës së mesme me kohë të pjesshme - pa shkëputje nga puna, shkollat e natës ose ato me korrespondencë, përfshirë programet pesë vjeçare ose programet e gjata ( me kohë të pjesshme, pa shkëputje nga puna, shkollat e natës ose me korrespondencë) nuk kualifikohen për programin e lotarisë. "Edhe nëse ju keni mbaruar një pjesë të shkollës së mesme në sistemin pa shkëputje nga puna dhe pjesën tjetër në sistemin me kohë të plotë, kjo diplomë nuk kualifikohet për programin e lotarisë",thotë ambasada. Diplomat universitare kualifikohen për programin e lotarisë së DV- së. Aplikantët që nuk përmbushin kriterin e arsimimit, duhet të përmbushin kriterin e përvojës në punë për dy vjet në një profesion që kërkon të paktën dy vjet trajnim apo përvojë brenda një periudhe pesëvjeçare menjëherë para aplikimit. Vetëm disa profesione specifike kualifikohen për programin e Vizave të Shumëllojshmërisë. "Për t'u kualifikuar për një vizë të lotarisë mbi bazën e eksperiencës së punës, ju duhet të keni brenda pesë viteve të fundit dy vjet përvojë në një profesion që është përcaktuar si Zonë Pune 4 ose 5, e klasifikuar në Përgatitjen Profesionale Specifike ( SVP) të vlerës 7.0 ose më lart",thekson Departamenti Amerikan i Shtetit.

APLIKIMI

Përpara intervistës për vizë, aplikantët duhet të rishikojnë të dhënat që kanë dhënë në aplikimin fillestar për lotarinë. "Sigurohuni që të keni dhënë informacionin e saktë mbi statusin tuaj civil në momentin e aplikimit fillestar. Nëse ju ishit i/ e martuar në momentin e aplikimit fillestar për lotarinë, ju duhet të kishit përfshirë bashkëshortin/ en tuaj në atë aplikim fillestar ( edhe nëse keni qenë në proces divorci). Përjashtim bëjnë rastet kur bashkëshorti është Nënshtetas Amerikan, ose Banor i Përhershëm i Ligjshëm. Gjithashtu, ju duhej të kishit përfshirë të gjithë fëmijët tuaj të pamartuar dhe nën 21 vjeç në momentin e aplikimit fillestar. Me fëmijë nënkuptohen fëmijët tuaj biologjikë, dhe thjeshtërit- fëmijët e bashkëshortit/ es tuaj, apo fëmijë që i keni birësuar ligjërisht, pavarësisht nëse jetojnë me ju ose jo. Sigurohuni që ju keni ngarkuar fotografinë e saktë për çdo pjesëtar të familjes në momentin e aplikimit fillestar për lotarinë. Ngatërrimi i fotografive në aplikimin fillestar do të rezultojnë në refuzimin e vizës për ju dhe familjen tuaj",- thotë ambasada.

Të gjithë aplikantët e lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë ( DV) këshillohen të shqyrtojnë udhëzimet mbi kriteret e kualifikimit të arsimimit dhe punësimit para se të aplikojnë. Aplikanti kryesor ( ai që është përzgjedhur në bazë të numrit të aplikimit) duhet të ketë arsimim apo punësim të kualifikueshëm, me qëllim që të kualifikohet për një vizë të programit të lotarisë së DV- së.

MASHTRIMET

"Nëse ju keni marrë një postë elektronike ( e- mail) që ju njofton se aplikimi juaj për programin e Lotarisë Amerikane ishte fitues dhe në mënyrë që të vazhdoni me aplikimin tuaj ju duhet të dërgoni një shumë të hollash ( para) në emër të një personi, ju jeni viktimë e një mashtrimi. Vitet e shkuara, aplikantët fitues njoftoheshin nga Departamenti i Shtetit, Qendra Konsullore në Kentucky ( QKK) me anë të postës, JO me e- mail dhe të përzgjedhurve u jepeshin udhëzimet se si të vazhdonin në hapat e mëtejshëm të procesit. QKK- ja nuk ju kërkon juve t'u dërgoni para ( të holla) atyre, apo ndonjë Ambasade tjetër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ( SH. B. A.) me postë apo nëpërmjet shërbimeve si Western Union",- bën me dije ambasada. Vetëm aplikantët e përzgjedhur njoftohen nga Departamenti i Shtetit, Qendra Konsullore në Kentucky ( QKK). Asnjë organizatë tjetër apo kompani private nuk është e autorizuar nga Departamenti i Shtetit për të njoftuar aplikantët e DV- së për përzgjedhjen e aplikimit të tyre si fitues, apo të hapave të mëtejshëm në procesimin e aplikimit për vizë.

PËRZGJEDHJA

Për ata që kanë aplikuar për Programin e Lotarisë DV2020, njoftimi zyrtar i përzgjedhjes do të kryhet drejtpërdrejt nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit ( Entrant Status Check). Kjo është e vetmja mënyrë me të cilën do të merret njoftimi i statusit të aplikimit. "Nëse ju merrni një njoftim me anë të postës elektronike apo me postë rreth përzgjedhjes suaj në lotarinë E- DV, duhet të dini që ky njoftim nuk është i ligjshëm. Vetëm pasi ju të jeni përzgjedhur, pasi t'u jeni përgjigjur udhëzimeve të njoftimit të mundësuar për ju nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit, si dhe pasi të ketë filluar shqyrtimi i rastit tuaj, vetëm atëherë ju mund të merrni në vazhdim e- maile komunikimi nga QKK- ja që ju njofton juve të shikoni Kontrollin e Statusit të Aplikimit për informacione të reja rreth aplikimit tuaj. Për të përzgjedhurit e programit DV- 2019, duhet të plotësojnë formularin elektronik DS- 260. Sa më herët ta plotësoni formularin DS- 260, aq më shpejt keni mundësinë e caktimit të datë së intervistës për vizë. Caktimi i datës së intervistës varet nga dy faktorë: 1. numri juaj, sa më i ulët - aq më shpejt intervista, dhe 2. sa më shpejt të plotësoni DS- 260 - aq më shpejt intervista. Formulari DS- 260 gjendet në faqen e internetit",- nënvizohet në faqen zyrtare të ambasadës.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.