Ligji ekzistues i legalizimeve vendosi si afat qershorin e 2014

Gazeta Shqiptare - - LEGALIZIMET -

vitin 2014, vetëm një vit pasi kishin ardhur në pushtet, socialistët miratuan disa ndryshime të rëndësishme në ligjin për legalizimet, ku ndërmjet të tjerave parashikohej që t'i jepej fund procesit të ndërtimeve pa leje në Shqipëri. Kështu, një nga ndryshimet e rëndësishme që u bë ishte vendosja e datës 27 qershor 2014 si kufi fundor, brenda të cilit të gjitha ndërtimet e bëra pa leje mund të legalizoheshin, mjaftonte vetëm të plotësonin kriteret ligjore. "Ky ligj zbatohet për ndërtimet pa leje të ndërtuara deri më 27.6.2014, me funksione banimi, veprimtari ekonomike apo funksione të tjera social- kulturore, dhe që disponohen nga individë apo persona juridikë të regjistruar, përfshirë dhe ndërtimet pa leje, për të cilat subjektet nuk kanë kryer procedurën e vetëdeklarimit për legalizim, sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj", përcakton neni 2 i ligjit për legalizimet që është ende në fuqi. Për të gjitha ndërtimet e bëra pas kësaj date, ligji parashikon moslegalizimin e tyre dhe prishjen nga Inspektorati Ndërtimor.

"Krijimi i sistemit të të dhënave gjeohapësinore", të autoritetit shtetëror përgjegjës për informacionin gjeo-

hapësinor ( ASIG). Ndërkohë që për ndërtimet pa leje, që nuk evidentohen në fotografimin ajror, por janë

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.