Vendimi i qeverisë, kompensimi për të ardhurat mujore minimale

Përfitojnë personat me datë fillimi pensioni deri në 31 dhjetor të 2014- ës Sa do të marrin individët në ngarkim të të moshuarve, dokumentet

Gazeta Shqiptare - - Pensionet - Voltiza Duro

Të gjithë përfituesit e pen sioneve me datë të fillimit të pensionit deri më 31.12.2014, përfshirë edhe këtë datë, përveç pensionit, do të përfitojnë edhe kompensimet për të ardhura mujore minimale, në masën dhe kriteret e përcaktuara në vendimet e Këshillit të Ministrave. Por, kjo me kusht që shuma e pensionit mujor plus kompensimin e të ardhurave, pas indeksimit të pensioneve të jetë deri në 15 028 lekë në muaj, për pensionet e pleqërisë, përfshirë edhe përfituesit e pensioneve. Ndërsa për pensionet e invaliditetit dhe pensionet familjare, kjo shumë e pensionit mujor plus kompensimin e të ardhurave, pas indeksimit 2.8% nuk duhet të jetë më shumë se 14 528 lekë në muaj.

VENDIMI

Sipas vendimit të qeverisë është parashikuar që kompensimi do të prekë edhe pensionet e pleqërisë, invaliditetit dhe pensionet familjare të caktuara sipas paragrafit të katërt të nenit 96, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", por me kusht që shuma e pensionit mujor plus kompensimin e të ardhurave, të arrijë deri në 9 851 lekë në muaj. "Kompensimet për të ardhura mujore minimale, në masën dhe kriteret e përcaktuara në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 401, datë 21.6.2006, "Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve"; nr. 763, datë 27.12.2006, "Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve"; nr. 415, datë 27.4.2009, "Për rritjen e pensioneve"; dhe nr. 477, datë 30.6.2010, "Për rritjen e pensioneve", do t'i marrin edhe ata persona që do të përfitojnë pensione të parakohshme sipas ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009, me datë fillimi nga 1.7.2018 e në vazhdim, me kusht që shuma e pensionit mujor të parakohshëm plus kompensimin e të ardhurave të jetë deri në 15 028 ( pesëmbëdhjetë mijë e njëzet e tetë) lekë në muaj", - thuhet në vendimin e qeverisë. Në këtë të fundit theksohet se pas datës 1.7.2018, të ardhurat minimale nga pensionet e plota të qytetit me datë fillimi deri në 31.12.2014, shtuar me kompensimet nuk mund të jenë me të vogla se 15 528 lekë në muaj, të ardhurat maksimale arrijnë 27 257 lekë në muaj, të ardhurat minimale nga pensionet e plota të fshatit nuk mund të jenë me të vogla se 10 051 lekë në muaj ndërsa të ardhurat minimale nga pensionet e parakohshme, shtuar me kompensimet, nuk mund të jenë më të vogla se 15 528 lekë në muaj.

PERSONAT NË NGARKIM TË PENSIONISTËVE

Instituti i Sigurimeve Shoqërore thekson se kompensimi për personat në ngarkim të pensionistëve jepet për personat në ngarkim, që ka përfituesi i pensionit të pleqërisë, invaliditetit dhe familjar. Këtë kompensim e përfitojnë: të gjithë pensionistët që marrin pension, që kanë anëtarë të familjes në ngarkim dhe që janë me banim të përhershëm në qytet, kur kanë në ngarkim fëmijë nën moshën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç, kur vazhdojnë shkollën e lartë si dhe kur kanë persona të tjerë në ngarkim dhe nuk janë më në marrëdhënie pune", - citon ISSH.

Ndërkaq, masa prej 414 lekësh në muaj jepet për çdo person të familjes në ngarkim në rastet kur fëmijët janë nën moshën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç, kur vazhdojnë shkollën; si dhe kur nipat, mbesat kur nuk i kanë prindërit, bashkëjetojnë me pensionistin dhe janë nën moshën 18 vjeç, ose deri në 25 vjeç kur vazhdojnë shkollën. Ndërkohë, pagesa në masën 207 lekë në muaj jepet kur një nga prindërit është në marrëdhënie pune, ose në pension. ISSH thekson se ky kompensim nuk përfitohet nga pensionistët që realizojnë të ardhura nga veprimtaria ekonomike si të punësuar,

punëdhënës, të vetëpunësuar, ose kanë tokë në pronësi. Për të përfituar nga kjo masë pagese, të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e përcaktuar si fotokopje e letërnjoftimit elektronik, certifikatë familjare, vërtetim nga shkolla, vërtetim nga zyra e tatimeve, taksave dhe nga bashkitë e komunat për mospasje të aktivitetit; vërtetim nga zyra e punës, si punëkërkues për personat që janë në ngarkim dhe nuk janë në marrëdhënie pune dhe një deklaratë personale.

KOMPENSIMI PREJ 648 LEKËSH

Nga kompensimi 648 lekë në muaj për mbrojtjen e shtresave në nevojë për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 kwh në muaj mund të përfitojnë 2 kategori. Respektiv-

isht mund të marrin këtë kompensim kryefamiljarët që përfitojnë pension invaliditeti shtetëror dhe pension invaliditeti të plotë në fshat dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar, ose të vetëpunësuar në sektorin privat si dhe kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror ose pension pleqërie fshati, por që janë me banim në qytet dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar. Dokumentacioni që nevojitet për të fituar të drejtën e përfitimit përfshin: deklaratën personale, fotokopjen e letërnjoftimit, fotokopjen e kontratës të energjisë elektrike të lidhur midis OSSH- së dhe personit, fotokopjen e librezës së energjisë, që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara si dhe një certifikatë familjare.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.