Pensionet e posaçme shtetërore dhe invalidët e luftës

Gazeta Shqiptare - - Pensionet -

Pensioni

i posaçëm shtetëror është një shtesë që jepet me vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave. Ky lloj pensioni mund të përfitohet nga të gjithë ata që kanë marrë pjesë në lëvizjen e Rilindjes Kombëtare, në lëvizjet popullore, në luftën kundër pushtuesve nazifashistë brenda dhe jashtë Shqipërisë, në mbrojtjen e kufirit e ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë, në lëvizjen demokratike dhe që kanë merita të veçanta. Por, edhe individët që kanë arritur rezultate të dallueshme në fushën e shkencës, kulturës, arteve, ekonomisë dhe politikës si dhe ata që kanë vuajtur nga persekutimi politik nën regjimin komunist mund të përfitojnë nga ky pension. Të interesuarit duhet të dorëzojnë kërkesën, e cila duhet të përmbajë gjeneralitetet, emrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen etj., dhe duhet të jetë e shoqëruar me dokumentet përkatës si fotokopjen e letërnjoftimit elektronik ose certifikatën e gjendjes civile e vërtetimin nga Sigurimet Shoqërore, nëse merr pension dhe masën e pensionit. Më tej, personat e paaftë për punë duhet të dorëzojnë edhe një vërtetim nga KMCAP- i. Ndërsa, personat me merita të veçanta duhet të kenë bashkangjitur edhe kopjet e noterizuara të dokumenteve që vërtetojnë këto merita si titujt, medaljet, urdhrat etj., ndërsa të përndjekurit politikë duhet të dorëzojnë kopjen e noterizuar të statusit të të përndjekurit politik. Por, pensioni i posaçëm shtetëror nuk mund të jetë më i ulët se dyfishi i pensionit social dhe as më i lartë se katërfishi i tij. Ndërkohë, bëhet me dije se pensioni për merita të veçanta është pensioni që do të vazhdojë të paguhet nga organet e sigurimeve shoqërore deri sa përfituesi të vdesë. Por, sot ky lloj pensioni nuk llogaritet e po vjen drejt mbylljes së tij.

PENSIONI PËR INVALID LUFTE

Pensioni për invalidët e luftës është një pension, që u jepet invalidëve të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar. "Të drejtën e përfitimit nga statusi i invalidit të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar e kanë: a) Të gjithë shtetasit shqiptarë dhe të huaj, që janë plagosur dhe gjymtuar duke luftuar kundër pushtuesve nazifashistë nga 7 prilli i vitit 1939, deri në çlirimin e Shqipërisë. b) Luftëtarët e inkuadruar në ato njësi të ushtrisë që janë plagosur dhe gjymtuar duke luftuar jashtë kufijve të atdheut deri më 09.05.1945. c) Të gjithë personat, që janë plagosur dhe gjymtuar, duke zhvilluar veprimtari të organizuar në ilegalitet, në prapavijë të armikut ose në zonat e çliruara. d) Të burgosurit dhe të internuarit, që janë plagosur dhe gjymtuar në burgjet dhe kampet nazifashiste, brenda dhe jashtë vendit", - bën me dije Instituti i Sigurimeve Shoqërore.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.