Gazeta Shqiptare : 2019-02-16

Policia : 9 : 9

Policia

SPECIALE - 9 2019 E shtunë Shkurt 16 APLIKIMI PËR TË MARRË PARATË DHE DOKUMENTET ATP- ja, në zbatim të VKM nr. 383/ 2010 "Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale" i ndryshuar, procedon si më poshtë: Njofton publikisht në media dhe/ ose nëpërmjet faqes zyrtare, listën e personave që përfitojnë nga fondi i kompensimit të pronave, për periudhën përkatëse. Procesi i regjistrimit/ pranimit të kërkesave për kompensim fillon 5 ( pesë) ditë pas datës së njoftimit publik. Subjekti apo përfaqësuesi me prokurë paraqet pranë ATP- së gjithë dokumentacionin e lartpërmendur. Me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të ATP- së ngrihet grupi i punës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave me objekt shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale dhe shpërndarjen e fondit përkatës. Grupi i punës, brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për kompensimin e pronës, kryen verifikimet e duhura. Drejtori i Përgjithshëm i ATP- së, brenda 30 ( tridhjetë) ditëve nga data e përfundimit të procesit të verifikimit nga grupi i punës: a) nxjerr vendimin me emrat e subjekteve që përfitojnë nga kompensimi; b) urdhëron publikimin e listës së subjekteve që kompensohen; c) njofton kërkuesin që nuk përfshihet në listën e subjekteve që kompensohen, duke përcaktuar arsyet e mos përfshirjes. 5. 1. 6. 2. 3. 4. Numri I Pronarev e qe kompens oh en Numri I Pronarev e qe kompens oh en Kompensimi i Pronarëve Kompensimi i Pronarëve Shuma - Vlera e kompensimit ( lek) Shuma - Vlera e kompensimit ( lek) Masa e kompensim it ( m ² ) Masa e kompensim it ( m ² ) Nr. i pronave Nr. i pasurisë Çmimi ( leke/ m ² ) Nr. i pronave Nr. i pasurisë Çmimi ( leke/ m ² ) Emër Atësi Mbiemër Emër Atësi Mbiemër Mediha Demir Libohova Djana Qesko Qefafije Demir Juba Fuat Libohova Jalldiz Demir Hydi Kadri Libohova Ferzilet Spahiu Xhenan Qesja Minerva Hysni Jenisheri Armina Vokopola Rafete Bineri Saviola Vokopola Suat Bektash Tare Merita Vokopola Djana Qesko Roland Fuga Peqere Fuga Fuat Libohova Djana Ali Buli Kadri Libohova Dilfiruze Ali Toptani Xhenan Qesja Fatmira Adem Peqini 126 3/ 4 471.80 7,745 3,654,091.00 Armina Vokopola Bujare Troçi Saviola Vokopola Dylbere Biturku Merita Vokopola Rukije Biturku 127 1/ 168 448.00 7,745 3,469,760.00 Roland Fuga Ajete Biturku Peqere Fuga Atlije Biturku Djana Ali Buli ILIR NAMIK DAIU Dilfiruze Ali Toptani SUZANA QEMAL MATRAXHIU( ZA LOSHNJA) Fatmira Adem Peqini 125 3/ 4 309.00 7,745 2,393,205.00 BARDHYL QEMAL MATRAXHIU Mediha Demir Libohova SHKELQIM QEMAL MATRAXHIU Qefafije Demir Juba ENGJELL QEMAL MATRAXHIU Jalldiz Demir Hydi ZEGJINE BEQIR DAIU Ferzilet Spahiu BLEGINA NAMIK HADO( DAIU) Minerva Hysni Jenisheri FATMIR ISMAIL DAIU Rafete Bineri BESNIK ISMAIL DAIU Suat Bektash Tare ARDIANA ISMAIL LUFTA( DAIU) Djana Qesko 8 9/ 23 286.6 12,764 3,658,162.40 PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.