Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Zbavitje : 23 : 23

Zbavitje

ZBAVITJE - 23 E premte Mars 13 2020 Fjalëkryqi ( 1) 37. Mund të jenë me sahat. 38. Një pjesë e naivitetit. 40. Pak imagjinatë. 42. Pikat pa kufij 43. Fillojnë aksionin. 44. Kërkohet nga poetët. 47. Nota e diapazonit. 48. I prin kolonës. 51. Eshtë filozofie moralit. 52. Ulet në dhomën e lartë. 39. Mbyllin një tender. 41. Një pjesë analogjisë. 42. Mjeku pa ju. 43. Nisin nga kreu. 44. Një racë kombi. 46. Një rapper i famshëm. 49. Një pikë... vaji. 50. Në fund majtas. 51. Ndizen me një çelës. 53. Emri i Delon 54. Janë të dërguar specialë 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 VERTIKAL 23 24 25 1. Malet pa kufij. 2. Janë banorë imagjinarë të planetit të kuq. 4. Inicialet e Altman. 5. Një sportist që arrin majat 6. Courier ish- kampion i tenisit. 7. Fillojnë testin. 8. Mund të jetë parabolike. 9. Bie me ballë. 10. Carnera, ish- kampion i ringut. 11. Lidhet mes punëtorit dhe punëdhënsi­t 12. I kanë rrënjët në tokë. 15. Eshtë pushkë. 16. Brown i Kodi i Da Vinci- t. 17. Takim Brezash Durrës. 21. Ishte lumi i Elizit 22. Eshtë kardinal. 24. Mbyllin një krah. 28. Artikull anglez. 30. Mbyllin fushatat. 31. Partia pa ara. 32. Zola që shkroi Nana 33. Nganjëherë duhen vënë mbi i. 34. Një fjalë kastile 36. Inicialet e Mann shkrimtar. 39. Maiden që këndojnë. 41. Ai i shtatë është kinemaja. 43. Fillojnë arsyetimin. 45. Eshtë nënë e Tironës. 46. Eshtë shahu i fundit. 48. Inicialet e Klee piktor. 49. Dy asa. 50. Mbarojnë fare 26 27 28 VERETIKAL 29 30 31 1. Eshtë edhe ai i sheqerit. 2. Eshtë lloj papagalli. 3. Një Pop i Andy Warhol. 4. Sapo fillojnë. 6. Qendër në Kubë. 7. Eshtë pluhuri si Dash. 8. Eshtë e hollë dhe therëse. 9. Fillojnë muzikën. 10. Një kontinent i ri. 11. Eshtë për medaljen e parë. 13. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persëve. 15. Provinca e boerëve. 18. Eshtë qyteti i njëmbinjë dritareve. 21. Eshtë dukuria. 22. Eshtë hidrokarbu­r. 23. Griffith aktore. 25. Qe perëndesha e fitores. 26. Mbeten në fund. 30. Tregon çmimin. 34. Këndohet në opera. 36. Para Fe në New Mexico. 37. Eshtë princ arab. 38. Tony që këndon Quando, quando, quando. 40. Bën mëza. 45. Pak tolerante. 47. Modem pa zë. 48. Pak marramendë­se. 50. Mbyllin një dyqan. 52. Fillojnë teorikisht. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 52 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HORIZONTAL 1. Bëjnë arte me re. 2. Krijoi Arsene Lupin ( inic). 3. Janë forma. 10. Në hyrje të plazhit. 11. Kapen të parat. 13. Janë ufot. 14. Mbahen nga ata që i thyejnë. 18. Inicialet e Mascagni- t. 19. Në krye të trupave. 20. Eshtë edhe ai i Këngëve dhe valleve. 22. Pak hemorragji. 23. U shkrua nga Jack London. 25. Institucio­ne Ndërkombët­are Europiane. 26. Scarlet e Bashkë me erën. 27. Janë tituj në ekran. 29. Eric aktor. 31. Kështu e ka syrin vigjilenti 32. Janë nofka. 35. Një provë... inteligjen­ce. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar Dy figurat kanë ndryshime nga njëra- tjetra Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1- 9 Argëtimrgë­timrgëtimr­gëtimrgëti­m KRIPTOSKEM­E KRIPTOSKEM­E Përgjigja e numrit të djeshëm filozofikf­ilozofikfi­lozofikfil­ozofikfilo­zofik C R A L K I M I S T I 4 1 9 2 10 19 6 5 4 5 3 19 T 4 R 14P C O S T N E R P A V 6 4 1 3 11 3 18U Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave I L R M I I K L A 13 4 3 2 4 3 2 4 5 3 - Statistika­t nuk e zëvendësoj­në gjykimin. ( Henri Klej) - Gjeni më fillim faktet, pastaj ju mund t'i deformoni ata sa të doni. ( Mark Tuein) - Asgjë nuk zvogëlohet aq sa suksesi. ( Uollter Uincell) - Sekreti i suksesit është këmbëngulj­a për arritjen e qëllimit. ( Benxhamin Dizraeli) R K O P E R N I K U N 7 2 9 5 4 6 5 4 5 3 18 H E S A P E T A T P A B C E M I R A T E H A R A B E T K O O P E R A T I V A T 13 5 11 6 4 5 10 3 5 3 14 4 L I K E R B E T O N E T E E L E S A D A R I V A L E T K L I N I K E L F 19 3 2 16 1 4 2 3 2 N H R B U R I M E T E J A T R O K E I R O N I K E 7 4 6 14 5 2 1 11 5 A M A R O K E N E T O D A T F U L L A N I L E M E T A R S A L T E V I T A 8 11 1 6 11 14 4 2 18 11 P I L A O A T O M I K E T A N S T E R E O I T O L T I T A L I A S E E V A 3 2 10 3 2 11 6 18 4 4 2 P A R A Q S D D M A R I A A N A N I A T P R E S I O N 18 8 4 5 7 6 14 6 3 5 U L E M A R T A C S A R D O U D E T I A T A 15 2 3 2 11 2 11 6 5 10 5 3 M A E J E A N L I J A P A R A G R A F I I V A N I R O N I A A R O S E R A 5 3 2 14 2 3 7 2 3 5 3 6 F U T U R I S T E T A R R A B A T B A N I A R A A M E K T A N V R I M A T I R T E L E M A K U D L tëhënie të mençuramen­çuramençur­amençurame­nçura Thënie I S P O L E M I K A K E L - Dikush, duke mos qenë në gjëndje të arrijë sukses në këtë botë, hakmerret duke folur keq për të. ( Volter) - Nuk ka vlerë të thoni "ne po bëjmë më të mirën që mundemi". Suksesi arrihet duke bërë atë që është e nevojshme. ( Uinston Curcill) V A K A N A R I N A T E N A - Ka pak njerëz të rritur që nuk kanë qenë të suksesshëm që në fëmijëri. ( Aleksandër Ceis) - Bota u përket njerëzve entuziastë, që janë edhe gjakftohtë. ( Uilliam McFi) A L E V A T I K A N I R E N J O E T I N E R T E M A N R I M A I R A M D E T I S A A R I A N A A A R E U N I K T A L E N T M A U R I C E PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.