Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Koronaviru­si : 4 : 4

Koronaviru­si

4 - AKTUALITET E premte Mars 2020 13 KORONAVIRU­SI BOTA WHAN, SPITALI NË DORË TË ROBOTËVE 4700 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.