Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Koronaviru­si : 5 : 5

Koronaviru­si

AKTUALITET - 5 2020 E premte Mars 13 REPUBLIKA E SHQIPERISE DEPARTAMEN­TI I ADMINISTRI­MIT SEKTORI I PROKURIMIT TENDER I HAPUR KOMBËTAR “Blerje e një makine numëruese dhe paketuese për monedhat metalike për nevojat e Bankës së Shqipërisë” Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: APELI ‘ Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,800,000 Lekë”. Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimev­e të Departamen­tit të Administri­mit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411( ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumentev­e mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakis­ht pagesën e pakthyeshm­e prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme: Përfituesi: BIC: IBAN: Banka e Shqipërisë STANALTR AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC Blerje e një makine numëruese dhe paketuese për monedhat metalike për nevojat e Bankës së Shqipërisë” Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimev­e, pranë Departamen­tit të Administri­mit, në Bankën e Shqipërisë, deri më kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësue­sit e autorizuar të tyre. datë 21 Prill 2020, ora 11: 00, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.