Gazeta Shqiptare : 2020-03-13

Koronaviru­si : 7 : 7

Koronaviru­si

EKONOMI - 7 2020 E premte Mars 13 Situata emergjente e kr ijuar nga frika për përhapjen e epidemisë, pritet të sjellë zbatim të masave lehtësuese për biznesin nga Ministria e Financave. Në kuadër të masave mbrojtëse nga koronaviru­s, Ministria e Financave mund të anulojë vendosjen e gjobave dhe kamatëvone­save për vonesat në deklarim. Ministria e Financave zbatoi këtë masë edhe për bizneset e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit, sidomos ato për zonën e Durrësit. Zyrat e kontabilis­tëve kërkojnë të shtyhen afatet e deklarimit të TVSh- së, të Tatim- Fit- PLANI I MASAVE 1. Punonjësit që do të rrinë në shtëpi për arsye të mbylljes së aktivitete­ve, si dhe ato që do të vetekarant­inohen, të trajtohen si të sëmurë dhe të paguhen nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore e Shëndetëso­re, për një periudhë të paktën 1 mujore dhe pastaj si pas situatës, Shtyrja e afatit të dorëzimit të Pasqyrave Financiare për vitin 2019, pranë Tatim Taksave, Pezullimi i pagesave fiskale, minimumi për dy muaj dhe pastaj sipas situatës, Pezullimi i interesave dhe kësteve të kredive të Sipërmarrj­es private për një periudhë 3 mujove minimalish­t, Për të gjitha sipërmarrj­et e afektuara nga masat e marra të rimbursohe­n rast pas rasti sipas dëmit të krijuar pas një ekspertize të argumentua­r dhe të çertifikua­r nga ekspertët, Të mos bllokohen llogaritë bankare për efekt të detyrimeve fiskale për afatin e kohëzgjatj­es së situatës virale, Të mos ndërpriten energjia elektrike, uji dhe shërbimet e tjera bazike për arsye mospagesas­h, 8. Të mund të pezullohet me ligj ( duke i zeruar të gjitha detyrimet) aktiviteti i subjekteve të pezulluara me urdhër nga qeveria ( bar, restorante, palestra, transport publik, etj.) 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nga ana e "Zyres Permbarimo­re AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e TRETE per pasurite e meposhtme: Nga ana e shoqerise "Sherbimi Permbarimo­re AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e TRETE per pasurite e meposhtme : 1-“Truall+ Ndertese” me siperfaqe totale 4,723 m2, nga kjo 333 m2 ndertese e ndodhur ne Zonen Kadastrale 3032, me Nr. Pasurie 323/ 29 Volum 13 Faqe 15 , me me adrese Poshnje Berat . 1-“Are+ Truall+ Ndertese” me siperfaqe 6,700 m2 nga e cila 300 m2 jane truall dhe 149 m2 jane ndertese me Nr. Pasurie 42/ 36/ 1, Zona Kadastrale Nr. 3908, Volumi 3, Faqe 117 me adrese Zeze, Kruje. Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 5,011,272 ( pese milion e njembedhje­te mije e dyqind e shtatedhje­te e dy) Leke. Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 75,600 ( shtatedhje­te e pese mije e gjashteqin­d) Euro . 2-“Truall + Ndertese” me siperfaqe totale 200 m2 nga e cila 63 m2 jane ndertese, me Nr. Pasurie 42/ 37, Zona Kadastrale Nr. 3908, Volumi 3, Faqe 118 me adrese Zeze, Kruje. 2-“Njesi” me siperfaqe 384 m2, nga te cilat 211,2 m2 siperfaqe truall dhe 384 m2 Ndertese ( ndertese 2 kate me elemente bashkepron­esie), ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr. 2310, me Nr. Pasurie 12/ 160 N- 1 me Vol. 23 Faqe 134 me adrese Kucove. Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 1,258,488 ( nje milion e dyqind e pesedhjete e tete mije e katerqind e dyzet e tete) Leke. 3-“Are” me siperfaqe totale 3800 m2 me Nr. Pasurie 180/ 35, Zona Kadastrale Nr. 2795, Volumi 7, Faqe 54 me adrese Zeze, Kruje. Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 38,707 ( tridhjete e tete mije e shtateqind e shtate) Euro. Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 4,596,480 ( kater milion e peseqind e nentedhjet­e e gjashte mije e katerqind e tetedhjete ) Leke. Ankandi do te zhvillohet ne date 01.04.2020 ne oren 16: 00 prane zyres se Zyres Permbarimo­re AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr. Bul Zhan Dark Pall. Kulla. 1Teknoproj­ekt Shk. 1 Kat. 4 Ap. 10 Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 08.04.2020 ne oren 16: 00 prane zyres se Zyres Permbarimo­re AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr. Bul Zhan Dark Pall. Kulla. 1Teknoproj­ekt Shk. 1 Kat. 4 Ap. 10 Tirane. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.