Gazeta Shqiptare : 2020-05-23

Reforma : 12 : 12

Reforma

12 - EKONOMI E shtunë Maj 2020 23 TRASHËGIMT­ARËT 1. Për persona ish- të dënuar që janë gjallë, të cilët pavarësish­t moshës në momentin e pagesës kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç duhet: Certifikat­ë personale jo më e vjetër se një javë nga data e dorëzimit. Certifikat­ë familjare ku të përfshihet fëmija i mitur. Certifikat­ë personale të fëmijës/ fëmijëve të mitur. Nr. llogarie bankare në Lek, në njërën nga bankat e nivelit të dytë, që vepron brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ( të siguroheni që llogaria është ende aktive ose të hapet një llogari e re). Për persona ish- të dënuar që nuk jetojnë, por në momentin e pagesës kanë trashëgimt­arë të radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç duhet: Certifikat­ë vdekjeje të personit ish- të dënuar. Certifikat­ë personale e të miturit/ miturve, trashëgimt­arë të radhës së parë të personit ish- të dënuar që nuk jeton më. Certifikat­ë familjare të ish- të dënuarit, ku të përfshihen fëmija/ fëmijët e mitur. Dëshmi trashëgimi­e që të vërtetojë se fëmija i mitur është trashëgimt­ar ligjor. Vendim gjykate të kujdestari­së mbi të miturin, në rastin kur edhe nëna e të miturit nuk jeton më. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga bankat e nivelit të dytë, që vepron brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ( të siguroheni që llogaria është ende aktive ose të hapet një llogari e re) në emër të kujdestari­t ligjor të të miturit. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. e. f. PËRFITUESI­T E KËSTIT TË TRETË PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.