LISTA ME 4150 PERFITUES

Të përndjekurit, emrat që marrin këstin e tretë

Panorama (Albania) - - FAQE 1 - ADA HAZIZOLLI

Ministria e Financave ka publikuar listën e re të 4150 trashëgimtarëve që marrin këstin e tretë të dëmshpërblimit. Dokumentet që duhen

Pas firmosjes së urdhrit për nisjen e këstit të tretë, Ministria e Financës ka nisur shqyrtimin e dosjeve, të cilat janë në radhë për të marrë dëmshpërblimin.

Gazeta boton sot emrat e 4150 trashëgimtarëve, të cilët duhet të plotësojnë dosjen si parakusht për të marrë pagesën.

DOKUMENTET

Secili prej përfituesve ligjorë, që mund të jenë fëmijët ose nipërit dhe mbesat e të dënuarit, duhet të dorëzojë pranë sektorit të pagave dhe dëmshpërblimeve: kopje të letërnjoftimit, numër llogarie, certifikatë vdekjeje, certifikatë të trungut familjar, dëshmi trashëgimie dhe prokurë. Sipas Ministrisë, certifikata e vdekjes është kusht ligjor për shpërndarjen e dëmshpërblimit dhe nuk zëvendësohet me vendim gjykate që shpall të vdekur individin. E njëjta gjë vlen edhe për certifikatën e trungut të familjes, e cila nuk mund të zëvendë- sohet me certifikatë negative të lëshuar nga zyrat e Gjendjes Civile. Në rastin kur aplikimet për dëmshpërblim janë bërë në mënyrë individuale nga çdo trashëgimtar, dosja konsiderohet gati për pagesë atëherë kur secili prej tyre ka bërë dorëzimin e dokumentacionit. Një pjesë e trashëgimtarëve që kanë emrin në listë mund të mos kenë asnjë mangësi, pra i kanë dorëzuar dokumentet që kërkohen. Ndaj, në këtë fazë të çelur rishtazi ata nuk kanë asnjë detyrim. Pra, për ta qartësuar edhe një herë, secili prej përfituesve që ka emrin në listë ka detyrimin që të depozitojë pesë dokumente. Nëse e ka bërë këtë më herët, nuk është më e nevojshme që t'i ridërgojë.

DËMSHPËRBLIMI

Më herët Ministria e Financave ka bërë me dije edhe procedurat që do të ndiqen në ato raste kur një nga përfituesit e radhës së parë, por edhe të dytë ka ndërruar jetë. Për rastin e parë, pra kur një trashëgimtar i radhës së parë të ish- të dënuarit politik nuk jeton, për të tërhequr dëmshpërblimin trashëgimtarët e radhës së dytë ( fëmijët e tij) duhet të dërgojnë në Ministrinë e Financave të gjitha dokumentet e mësipërme për trashëgimtarin e radhës së parë që nuk jeton. Ndërkohë, kur një trashëgimtar i radhës së dytë nuk jeton, që janë nipërit dhe mbesat, e drejta e tyre për dëmshpërblim ndërpritet, pra nuk vazhdon më tej. Një gjë e tillë është përcaktuar edhe në ndryshimet ligjore të zyrtarizuara në shtator të këtij viti. Po ashtu, është bërë e qartë se për kryerjen e çdo pagese do të ndiqet rendi kronologjik, çka do të thotë se ata që e kanë marrë të parët këstin e parë, do të jenë të parët që do të përfitojnë edhe këstin e tretë. Kjo skemë do të ndiqet për çdo pagesë që do të kryhet.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.