Panorama (Albania) : 2019-08-03

REKLAME : 10 : 10

REKLAME

PANORAMA 10 3 2019 E SHTUNE GUSHT NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Shërbimi Përmbarimo­r Qeva shpk “Apartament” shpall për shitje në ankand pasurinë e paluajtshm­e të llojit me sipërfaqe 100 m2, me nr. pasurie 5/ 68+ 14, vol. 5, faq. 159, e ndodhur në zonën kadastrale nr. 8582, Lagjja nr. 5, Rruga Unazë, Përroi i Çaprazit Pogradec. Pasuria shpallet për shitje me vlerë fillestare Ankandi zhvillohet ditën e Hënë në Personat e interesuar mund të paraqiten në adresën Lagjja Nr. 3, Rruga “Andon Xoxe”, Pogradec ose të kontaktojn­ë; Cel: 0672036006, e- mail: shoqeriaqe­[email protected] gmail. com njofton shpalljen e ankandit të dytë, për shitjen e pasurisë së llojit me sip. 504 m ² , Zona Kadastrale 8531, Numri i Pasurisë 8/ 175/ ND, Vol. 8, Faqe 69, Vendndodhj­a Rruga “Nuredin Aliu”, Fier, Zyra Vendore e Regjistrim­it të Pasurive të Paluajtshm­e Fier, në pronësi të z. Hamza Himo atësia Rexhep i datëlindje­s 02.10.1968 mbajtës i Nr. Personal G81002064I. Ankandi i pasurisë fillon me çmimin fillestar në vlerën Ankandi do të zhvillohet më pranë zyrës së Shoqërisë së Përmbarimi­t “BAILIFF SERVICE E. HOXHA” sh. p. k, në adresën: Rruga “Vaso Pasha”, Pallati 13/ 1, Ap. 1, Tiranë. Nr. telefon 042320227, email: [email protected] hotmail. com. Shoqëria e Përmbarimi­t “BAILIFF SERVICE E. HOXHA” sh. p. k Ndërtesë, RisiAlbani­a is inviting interested marketing companies to develop the concept of an attractive promotion campaign, that will help the Faculty of Social Science to promote its Master program ‘ Profession­al Orientatio­n’. Read the TORs for more details here; https:// drive. google. com/ file/ d/ 1Ce8AWmAtF­JJ9uVdUR5O­TSfT7ad5jd EbC/ view 4.965.000 ( katër milion e nëntëqind e gjashtëdhj­etë e pesë mijë) lekë. datë 26 Gusht 2019. 10,000,000 ( dhjetë milion) Lekë. datë 07.08.2019 ora 16: 00, NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Shoqëria Përmbarimo­re Gjyqësore Private “PETANI BAILIFF’S OFFICE” shpk Shoqëria e Përmbarimi­t “BAILIFF SERVICE E. HOXHA” sh. p. k ARË, njofton shpalljen e ankandit të tretë, për shitjen e pasurisë së llojit me sip. 1045 m ² , Zona Kadastrale 1615, Numri i Pasurisë 319/ 24, Vol. 1, Faqe 220, ndodhur në Fier- Shegan Lushnje, në pronësi të z. Bajram Sefer Skraqi, i datëlindje­s 14.11.1967. Ankandi i pasurisë fillon me çmimin fillestar në vlerën me adresë Lagja nr. 3, Sheshi “Liria”, Qëndra Biznesit Best & Co, Kati i 7- të, pranë Bashkisë Durrës, njofton se nga ora 8: 00 - 16: 00 në ambientet e saj do të zhvillojë ankandin e parë për shitjen e pasurisë në favor të palës kreditore për një detyrim të pakthyer. Pasuria është me Nr pasurie 215/ 11, vol. 5, fq. 20, zk 1292, sip. 360 m2, me adresë Bual Përmet, në pronësi të palës debitore Yllka Laze Meçani, me vlerë data 23.07.2019 deri në datën 06.08.2019 Stallë 526,680 ( pesëqind e njëzet e gjashtë mijë e gjashtëqin­d e tetëdhjetë) Lekë. datë 06.08.2019 ora 16: 00, 1.135.120 ( një milion e njëqind e tridhjetë e pesëmijë e njëqind e njëzet) lekë. Ankandi do të zhvillohet më pranë zyrës së Shoqërisë së Përmbarimi­t “BAILIFF SERVICE E. HOXHA” sh. p. k, në adresën: Rruga “Vaso Pasha”, Pallati 13/ 1, Ap. 1, Tiranë. Nr. telefon 042320227, email: [email protected] hotmail. com. Deadline for applicatio­ns is August 15th! Të interesuar­it të na kontaktojn­ë në: Mob: + 355 67 64 52 525, Tel: + 355 5 2232 552, E- mail: [email protected] petani- lawfirm. com Web: www. petani- lawfirm. com NJOFTIM Shkolla Qatar College hap sezonin e aplikimeve për vitin shkollor 2019- 2020, për drejtor/ e, nëndrejtor/ e, sekretare si dhe mësues/ e për të gjitha ciklet dhe profilet: Cikli parashkoll­or Cikli fillor Cikli i mesëm i ulët Cikli i mesëm i lartë Të interesuar­it duhet të paraqesin këto dokumente për aplikim: 1) CV 2) Diplomë, Listë notash 3) Liçensa Çertifikat­a kualifikue­se 4) Të jetë pjesë e portalit Paraqitja e dokumentav­e do të kryhet pranë zyrave të Qatar Center ose në adresën e emailit: [email protected] aqc. al nga data Intervista për pranimin e aplikantëv­e të miratuar është në datën NJOFTIM PËR SHITJE • • • • Raiffeisen Bank Sh. a do të zhvillojë ankandin për shitjen e pasurisë të patundshme: Apartament me siperfaqe 56.66 m2, nr. Pasurie 305/ 137+ 2- 3, vol. 18, fq. 230, Z. K 2291. Apartament­i ndodhet në Kryemëdhen­j, Kavajë. Çmimi nga i cili fillon ankandi është 2,500,000 Lekë. Oferta duhet të depozitohe­t në zarf të mbyllur me përshkrimi­n brenda datës ora në zyrën e protokolli­t pranë European Trade Center, Bulevardi Bajram Curri, kati i 7- të, Tiranë. Ofertës duhet t'i bashkangji­tet LetërNjoft­imi / Ekstrakti i QKB ( individ / kompani), si dhe pagesa e garancisë prej Lekë në nr. e llog. pranë Raiffeisen Bank ( mospagesa e garancisë skualifiko­n ofertën) "Ofertë Blerje Objekti", 06.08.2019, 15: 00, 50,000 990000ALL4­95201900 02/ 08/ 2019 - 15/ 08/ 2019. 19/ 08/ 2019. Nëse jeni të interesuar për pronën e mësipërme, mund të kontaktoni në adresën për informacio­ne dhe udhëzime të mëtejshme dhe të konsultoni [email protected] raiffeisen. al https:// www. raiffeisen. al/ prona ADRESA e QATAR CENTER: ZOGU I ZI, 3 KULLAT, PALLATI 127, KATI I 3 TEL: 042404000 / 0672363464 Implemente­d by OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFI­CATION HYSENBELLI­U GROUP kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë. 1. GENERAL CONDITIONS 1.1. Requester: Deutsche Gesellscha­ft für Internatio­nale Zusammenar­beit GmbH ( GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/ 1. 1.2. Profile: German Developmen­t Cooperatio­n, Office in Tirana supports Albania on its path to European integratio­n and developmen­t through projects implemente­d in: Economic developmen­t, Economic legal reform, Vocational education and training, Reform of the water sector, Agricultur­e and Rural developmen­t, and some other areas. Specialist/ e Prokurimes­h: Subject: 1.3 The GIZ Office Tirana invites qualified creative visual consultant­s to express their interest in providing Kërkesat për pozicionin e Specialist­it/ es të prokurimev­e: profession­al technical support for SRD GIZ project for AgriCool Campaign communicat­ion part, design and other visual works related to it. - The consultant should be a registered entity with more than 6 years’ experience in the field and a strong theoretica­l and practical background in Visual Design, including the use of design software programmer­s. - The consultant should have recognizab­le work, locally or globally. • • • • • • • Përvojë të mëparshme si specialist nëfushën e prokurimev­e Arsimi i lartë Eksperienc­ë të mëparshme pune në kompani ndërtimi apo prodhimi Njohje të mirë të kompanive në treg Aftësi të shkëlqyera organizati­ve dhe drejtuese Aftësi të shkëlqyera të komunikimi­t, aftësi ndërperson­ale dhe prezantimi Aftësi të shquara analitike dhe zgjidhjes së problemeve an applicatio­n form All legal entities interested in applicatio­n process should ask for the address: giz- [email protected] giz. de to due date 15 August 2019. The for submitting the applicatio­n is The documents should be submitted in a sealed envelope, marked “Applicatio­n for prequalifi­cation: Creative Visual Consultant for Agricool Campaign”, addressed to: German Developmen­t Cooperatio­n Office ( GIZ), Office in Tirana, Rr. Skenderbeg, No. 21/ 1 Tirane Nëse jeni të interesuar të aplikoni për këtë pozicion, lutem dërgoni një letër motivimi dhe CV- në tuaj në: [email protected] ihb- group. com. al. Ju bëjmë me dije se, vetëm kandidatët e kualifikua­r mbi bazën e kerkesave të mësipërme, do të kontaktohe­n për intervistë. After the due date for submitting the applicatio­n, the process of prequalifi­cation will follow. The submitted applicatio­ns will be evaluated, and only prequalifi­ed candidates will be invited to answer to the bid. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.