Panorama (Albania) : 2019-08-03

AKTUALITET : 12 : 12

AKTUALITET

PANORAMA 12 3 2019 E SHTUNE GUSHT ELBASAN/ Njëri ka marrë gjashtë plumba NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Përmbarues­i Gjyqësor Privat BESNIK DOKUSHI do të zhvillojë ankandin e dytë për pasurinë e paluajtshm­e të regjistrua­r në regjistrin hipotekor me Nr. 1114, datë 17.12.2013 e ndodhur në Zonën Kadastrale 3028, me sipërfaqe 50,000 m2, me përshkrimi­n e ndodhur në Poro Vlorë, në pronësi të Ilir Kola. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është Ankandi do të zhvillohet më në ambientet e Zyrës së Përmbarues­it Gjyqësor Privat BESNIK DOKUSHI, Blv “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla Nr. 1, Kati 12, Zyra 40, Tiranë. Cel 0689032533; E- mail: besnikdoku­[email protected] ymail. com Zyra Përmbarimo­re “E. G Bailiff Service” me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me adresë Rruga “Ibrahim Rrugova”, Pallati 64, Hyrja 8, Apartament­i 1, Tiranë, njofton se më në ambientet e saj do të zhvillohet ankandi i III - të për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip. 99.5 m2, me Nr. Pasurie 4/ 346+ 1- 26, Zona Kadastrale Nr. 8581, vol. 20, fq. 145 e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në pronësi të Z. Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë fillestare në ankand datë 23.08.2019 ora 8: 00 - 16: 00 “Pyll e kullotë” Apartament 336,000 ( treqind e tridhjetë e gjashtëmij­ë) datë 30.08.2019 ora 16: 00 Euro. 20,059 ( njëzet mijë e pesëdhjet e nëntë) EURO. Të interesuar­it të kontaktojn­ë në nr. e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. Email: enuar. [email protected] gmail. com NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Përmbarues­i gjyqësor privat Ergys Sinani, shpall shitjen në ankand të tretë për pasuritë e ndodhura në Lagjen “Çlirimi”, Lushnje, në pronësi të debitorëve Faslli dhe Haxhire Shehu: - , me sip. 73 m, me çmim fillestar - , me sip. 49.04 m ² , me çmim fillestar - , me sip. 47.86m ² , me çmim fillestar Ankandi do të zhvillohet ditën e premte , në ambientin e zyrës përmbarues­it gjyqësor privat Ergys Sinani, në Rr: “Ymer Kurti”, Qëndra Olympia, kt. 1, Tiranë. Për çdo informacio­n mund të kontaktoni në: E- mail: ergyssinan­[email protected] gmail. com ose mob: 0692198440. Përmbarues­i Gjyqësor Privat Dorian Skëndi shpall ankandet për shitje të pasurive të paluajtshm­e në pronësi të debitorit z. Bujar Haxhi Haxhiu me: - Nr. 5/ 36+ 6- 58/ 2, vol. 21, fq. 224, zk. 8220, lloji me sipërfaqe 40 m2, ndodhur në Rr. “Ndre Mjeda”, Tiranë, në çmimin - Nr. 5/ 36+ 6- 58/ 1, vol. 21, fq. 223, zk. 8220, lloji me sipërfaqe 23 m2, ndodhur në Rr. “Ndre Mjeda”, Tiranë, në çmimin Ankandet janë të hapur nga dhe zhvillohet pranë Zyrës së Përmbarues­it Gjyqësor Dorian Skëndi me adresë Rr. “Ymer Kurti”, Qendra Olimpia, Kati II, Tiranë. Për informacio­n kontaktoni në nr. e tel. 0692777006. apartament 63,296 Euro. Njësi Njësi Njësi 40,471.2 Euro. 22,244.54 Euro. 21,710.3 Euro. datë 09.08.2019, ora 16: 00 apartament 36,395.2 Euro. deri në datë 15.08.2019 ora 16: 00 data 30.07.2019 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.