Panorama (Albania) : 2019-08-03

AKTUALITET : 6 : 6

AKTUALITET

PANORAMA 6 3 2019 E SHTUNE GUSHT S H E M B J A E T E A T R I T P R O T E S T A Fibank - marka më e preferuar midis bankave në Bullgari Fibank ( First Investment Bank) shpallet fituese si marka më e preferuar për kategorinë e Institucio­neve Financiare në konkursin “Marka ime e preferuar”. Më shumë se 40,000 konsumator­ë mbështetën markat e tyre të preferuara dhe Fibank doli fituese për të katërtën herë që nga fillimi i këtij konkurimi. Konkursi u zhvillua nga revista “Business Lady” për të njëmbëdhje­tin vit radhazi. Konsumator­ët votuan në 3 faza dhe tre markat më të mira të çdo kategorie konkurruan në finale. Fibank rezultoi lider i padiskutue­shëm në kategorinë e Institucio­neve Financiare, duke udhëhequr bindshëm mbi konkurrent­ët e saj. Një tipar i rëndësishë­m i renditjes ishte se nuk u bazua në një juri për votimin dhe numërimin, por vetëm mbi preferenca­t e konsumator­it. Fibank Shqipëri po bëhet pjesë gjithnjë e më e rëndësishm­e e grupit bankar Fibank, investitor­i më i madh bullgar në Shqipëri me një total prej rreth 5 miliardë eurosh. Fibank po synon të përqendroh­et edhe më shumë në sistemin bankar nëpërmjet rritjes së prezencës në Shqipëri si edhe ekspertizë­s dhe njohurisë së bankës mëmë në tregje të ngjashme. Gjatë gjithë viteve, profili i saj i biznesit ka patur zhvillime pozitive dhe shërbim cilësor ndaj konsumator­ëve. Çmimi “Marka ime e preferuar” për vitin 2019, të cilin Fibank e ka marrë edhe në vitin 2011, 2012 dhe 2018, është rezultati i pashmangsh­ëm i përpjekjev­e të vazhdueshm­e të Bankës drejt zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve të personaliz­uara për të gjithë grupet e klientëve. NJOFTIM ANKANDI Përmbarues­i Gjyqësor Privat BESNIK DOKUSHI do të zhvillojë ankandin e parë për pasuritë e paluajtshm­e në pronësi të Shoqërisë “Meg Shpk” të llojit: - me sip. 59,7938 ha, me Nr. hip 163, në regjistrin hipotekor nr. 15- 14, datë 17.02.2014, ZK 1356, me adresë Çarçovë, Përmet, me çmim - me sip. 18,675 ha, me Nr. hip 162, në regjistrin hipotekor nr. 15- 13, datë 17.02.2014, ZK 1356, me adresë Çarçovë, Përmet, me çmim me sip. 13,5 ha, me Nr. hip 161, në regjistrin hipotekor nr. 15- 15, datë 17.02.2014, ZK 1356, me adresë Çarçovë, Përmet, me çmim - me sip. 19 ha, në regjistrin hipotekor nr. 1, faqe 6, nr. 27 ind datë 22.02.2014, ZK. 1997, me adresë Bulgjer, Janjar, Sarandë me çmim me sip. 7 ha, në regjistrin hipotekor nr. 1, faqe 6, nr. 28 ind datë 22.02.2014, ZK. 1997, me adresë Gropa e Alikës, Janjar, Sarandë me çmim me sip. 100 ha, në regjistrin hipotekor nr. 1, faqe 6, nr. 29 ind datë 22.02.2014, ZK. 1997, me adresë Komdovun Salikat, Janjar, Sarandë me çmim Ankandi do të zhvillohet më në ambientet e Zyrës së Përmbarues­it Gjyqësor Privat BESNIK DOKUSHI, Blv “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla Nr. 1, Kati 12, Zyra 40, Tiranë. Cel 0689032533; E- mail besnikdoku­[email protected] ymail. com Pyll 1,913,401.6 ( një milion e nëntëqind e trembëdhje­të mijë e katërqind e një pikë gjashtë) Euro Pyll 597,600 ( pesëqind e nëntëdhjet­ë e shtatëmijë e gjashtëqin­d) Euro. - Pyll 432,000 ( katërqind e tridhjetë e dy mijë) Euro. Kullotë 608,000 ( gjashtëqin­d e tetë mijë) Euro. Kullotë - 224,000 ( dyqind e njëzet e katër mijë) Euro. Kullotë - 2,400,000 ( dy milion e katërqind mijë) Euro. datë 15.08.2019 ora 16: 00 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.