Panorama (Albania) : 2019-08-03

AKTUALITET : 8 : 8

AKTUALITET

PANORAMA 8 3 2019 E SHTUNE GUSHT NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM “STRATI BAILIFF’S SERVICE” Sh. p. k., Shoqëria përmbarimo­re njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshm­e të ndodhura në Mbrostar- Ura, Fier, rregjistru­ar në pronësi të Shoqërisë “ABDURAMANI” sh. p. k, të llojit: - “me sip. 10565 m2, me Nr. 73/ 1, ZK 2636, volumi 5, faqe 18,. lënë si garanci hipotekore për Tirana Bank sh. a., me kontratë hipoteke nr. 1131 Rep., Nr. 554 Kol., datë 03.05.2012. Çmimi fillestar i ankandit është me sipërfaqe 4900 m2, me Nr. 36/ 14, ZK 2636, volumi 12, faqe 126. Çmimi fillestar i ankandit është Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në në ambientet e Shoqërisë Përmbarimo­re “Strati Bailiff’s Service”, Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/ 1, Shkalla 1, Ap. 7, Tiranë. Tel: 04 45 00 450, www. stratibail­iff. com, [email protected] stratibail­iff. com Shoqëria Përmbarimo­re “TABAKU- 2010” sh. p. k ora 16: 00 datën 08.08.2019 njofton se në ( të Enjte) zhvillohet ankandi i parë për shitjen e pasurisë të sekuestrua­r për llogari të kreditorit Vladimir Bregu, të llojit me sip 44.27 m2, me adresë: Lagj. 17, Rr “Ajet Gjindolli”, Pall. 7, Ap. 7, Shk. 1, Kati 3, Korcë, në pronësi të debitorëve Edi Vakeflli dhe Klea Vakeflli. Ankandi i parë fillon me çmimin në shumën prej Ankandi zhvillohen pranë Zyrës Përmbarimo­re Shoqëria “TABAKU- 2010” Sh. p. k me adresë: Lagj. 7, Rr “Floresha Myteveli”, pallati përballë Bashkisë, Kati 2të, Korçë. Cel. 0684013602 ose adresën e- mail: petrit_ [email protected] yahoo. com. F. M Supreme Shoqëria pranë aeroportit “Nënë Tereza” Rinas kërkon të punësojë Arë”, Inxhinier Mekanik Apartament 89.600 ( tetëdhjetë Të ketë mbi 5 vjet eksperienc­ë pune në strukturat metalike. Të ketë njohuri të mira kompjuteri­ke dhe në gjuhën angleze. e nëntë mijë e gjashtëqin­d) Euro. -” Arë”, 1,440.000 lekë. 61.600 ( gjashtëdhj­etë e një mijë e gjashtëqin­d) datë 13.08.2019 në ora 16: 00, Euro. Të interesuar­it të dërgojnë CV në adresën e e- mail: [email protected] fmsupreme. com. al Nr. kontakti 067 20 60 636. REPUBLIKA E SHQIPERISE BANKA E SHQIPERISE REPUBLIKA E SHQIPERISE BANKA E SHQIPERISE BANKA SHQIPËRISË KËRKON TË REALIZOJË OBJEKTIN E PROKURIMIT: BANKA SHQIPËRISË KËRKON TË REALIZOJË OBJEKTIN E PROKURIMIT: E E “Blerje dhe instalim i një çiller me pompë nxehtësie dhe një çiller me regjim ftohës për nevojat e Bankës së Shqipërisë” “Kryerje shërbimesh për zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të një fushate informuese/ edukuese, për nevojat e Bankës së Shqipërisë” Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimev­e të Departamen­tit të Administri­mit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411( ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumentev­e mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakis­ht pagesën e pakthyeshm­e prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme: Përfituesi: Banka e Shqipërisë BIC: STANALTR IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimev­e të Departamen­tit të Administri­mit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411( ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumentev­e mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakis­ht pagesën e pakthyeshm­e prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme: Përfituesi: Banka e Shqipërisë BIC: STANALTR IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ fond limit 13,880,000 Lekë. fond limit 14,500,000 Lekë. Kryerje shërbimesh për zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të një fushate informuese/ edukuese, për nevojat e Bankës së Shqipërisë” Blerje dhe instalim i një çiller me pompë nxehtësie dhe një çiller me regjim ftohës për nevojat e Bankës së Shqipërisë” Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimev­e, pranë Departamen­tit të Administri­mit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 26 Gusht 2019, ora 11: 00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësue­sit e autorizuar të tyre. Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimev­e, pranë Departamen­tit të Administri­mit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 27 Gusht 2019, ora 11: 00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësue­sit e autorizuar të tyre. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.