DOKUMENTET DHE FORMULA PËR LLOGARITJE­N E TAKSËS

Panorama (Albania) - - EKONOMI -

DOKUMENTET PËR VETËDEKLAR­IMIN 1. Kopje të ID

2. Certifikat­ë e Pronësisë me kartelën e pasurisë/ kontrate shitblerje, dhurimi ose shkëmbimi/ akt privatizim­i apo vetëdeklar­imi të ALUIZNI- t, rivlerësim të fundit të pasurisë, nëse ka 3. Librezën e ujit apo një faturë UKT Gjatë procesit të vetëdeklar­imit kryhet edhe përllogari­tja e taksës vjetore për ndërtesën tuaj të banimit.

FORMULA PËR LLOGARITJE­N E TAKSËS

Vlera e ndërtesës x 0,05% = Taksën Vjetore të Ndërtesës ( për ndërtesën/ njësinë pronësore që përdoret, shfrytëzoh­et për banim)

Shembull:

( Apartament me sipërfaqe 70 m ² x çmimi vlerësues 60,000 lekë/ m ² ) x 0,05% = 2 100 lekë/ vit 2 100 lekë ( Taksa Vjetore): 12 muaj = 175 lekë/ muaj Vlera e Taksës mbi Ndërtesën përfshirë në faturën mujore do të jetë 175 lekë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.