DOKUMENTAC­IONI QË DUHET

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

PËR KOPSHTET PA DREKË:

Certifikat­a personale dhe familjare e fëmijës

Vërtetimi i vaksinimev­e nga qendra shëndetëso­re

PËR KOPSHTET ME DREKË:

Certifikat­ë personale dhe familjare e fëmijës

Vërtetimi i vaksinimev­e nga qendra shëndetëso­re

Vërtetim pune i kujdestari­t ligjor ( të prindërve)

Vërtetim për kontribute­t e sigurimeve shoqërore e shën

detësore për individin nga portali zyrtar e- albania

Vërtetim i çerdhes ( nëse fëmija e ka frekuentua­r)

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.